Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - Explore English

The Real World: Animals from South America – Unit 2 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài The Real World: Animals from South America Unit 2 Monkeys Are Amazing! trang 22 SGK Tiếng Anh 6 Cánh diều – Explore English

The Real World

Animals from South America

Many amazing animals live in the rain forests of South America. Look at the pictures. Do you know any of these South American animals?

A. Listen. Label the pictures with the names of the animals in the order you hear them. Use the words in the box.

(Nghe. Dán nhãn các bức ảnh với tên của các động vật theo thứ tự em nghe được. Sử dụng các từ trong khung.)

green iguana                  howler monkey                  macaw

– green iguana: kỳ nhông xanh

– howler monkey: khỉ hú

– macaw: vẹt đuôi dài

Advertisements (Quảng cáo)

Đang cập nhật!

B. Listen. Complete the chart. Then listen and check your answers.

(Nghe. Hoàn thành bảng. Sau đó nghe và kiểm tra câu trả lời của em.)

 

Macaw

Howler monkey

Green iguana

Type of…

1. ____________

monkey

6. ____________

What are they like?

beautiful and 2. _________

black, brown, or 4. _____

long, 7. ________, and strong

How long do they live?

up to 3. __________ years

up to 1. ________ years

up to 8. _________years

 

Advertisements (Quảng cáo)

Đang cập nhật!

Bài 3

Discussion. Describe your favorite animal.

(Thảo luận. Miêu tả động vật yêu thích của em.)

My favorite animal is a hamster. It’s small and cute. It’s also fast and quiet. It’s brown and white. It’s not scary but very friendly.

(Động vật yêu thích của tôi là chuột cảnh. Nó nhỏ và dễ thương. Nó cũng nhanh và yên tĩnh. Nó có màu nâu và trắng. Nó không đáng sợ mà rất thân thiện.)

Từ vựng

1. green iguana” (n): kỳ nhông xanh” /griːn/ /ɪˈgwɑːnə/”

2. howler monkey” (n): khỉ hú” /ˈhaʊlə/ /ˈmʌŋki/”

3. macaw” (n): vẹt đuôi dài” /məˈkɔː/”

4. South America” (n): Nam Phi” /saʊθ/ /əˈmɛrɪkə/”

5. rainforest” (n): rừng nhiệt đới” /ˈreɪnfɒrɪst/”

Advertisements (Quảng cáo)