Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - Explore English

Pronunciation Unit 1 What’s your favorite band? Tiếng Anh 6 Cánh diều

Hướng dẫn giải bài Pronunciation Unit 1. What’s your favorite band? trang 13 Tiếng Anh 6 Explore English

Contractions: What’s / Who’s

(Viết tối giản: What’s / Who’s)

A. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

1. What is, What’s

2. Who is, Who’s

B. Listen. Write Who’s or What’s.

(Nghe. Viết Who’s hoặc What’s)

1. _________your favorite movie star?

2. __________ your favorite book?

3. ________ your favorite writer?

Advertisements (Quảng cáo)

4. ______ your favorite song ?

5._______ your favorite singer?

1. Who’s

2. What’s

3. Who’s

4. What’s

5. Who’s

1. Who’s your favorite movie star?

(Ai là ngôi sao điện ảnh yêu thích của bạn?)

2. What’s your favorite book?

Advertisements (Quảng cáo)

(Sách yêu thích của bạn là gì?)

3. Who’s your favorite writer?

(Ai là nhà văn yêu thích của bạn?)

4. What’s your favorite song?

(Bài hát yêu thích của bạn là gì?)

5. Who’s your favorite singer?

(Ca sĩ yêu thích của bạn là ai?)

C.  Work with a partner. Take turns to read the questions in B.

(Làm việc với một người bạn. Luân phiên nhau để đọc các câu hỏi ở B.)

1. Who’s your favorite movie star?

2. What’s your favorite book?

3. Who’s your favorite writer?

4. What’s your favorite song?

5. Who’s your favorite singer?

Advertisements (Quảng cáo)