Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - Explore English

Giải Tiếng Anh 6 Cánh diều: Comprehension Unit 1. What’s your favorite band?

Giải bài Comprehension Unit 1. What’s your favorite band? trang 16 SGK Tiếng Anh 6 Explore English.

A. Choose the correct answers for My Favorite Things.

(Chọn câu trả lời đúng cho My Favorite Things.)

1. Main idea What’s this article about?

a. Kampala, Uganda

b. a movie star

c. Wesley’s favorite things

2. Detail What’s Wesley’s favorite sport?

a. soccer

b. tennis

c. rugby

3. Detail Detal Andy Murray is a ____ player.

a. cricket

b. soccer

c. tennis

4.  Detail Who’s Wesley’s favorite singer?

a. Beyoncé

b. Taylor Swift

c. Bruno Mars

5. Detail What’s Wesley’s favorite movie?

a. Avatar

b. Godzilla

Advertisements (Quảng cáo)

c. Thor

My favorite things

Hi! My name is Wesley Thomas. I’m 15 years old. I’m from Kampala, Uganda. My hobbies are movies, sports, and music. My favorite sport is soccer. Ialso play tennis and rugby. My favorite sports star is a tennis player. His name is Andy Murray. My favorite singer is Taylor Swift. She’s from the United States. My favorite movie is Thor, and my favorite actor is Chris Hemsworth.

Tạm dịch bài đọc:

Những điều yêu thích của tôi

Chào! Tên tôi là Wesley Thomas. Tôi 15 tuổi. Tôi đến từ Kampala, Uganda. Sở thích của tôi là phim ảnh, thể thao và âm nhạc. Môn thể thao yêu thích của tôi là bóng đá. Tôi cũng chơi quần vợt và bóng bầu dục. Ngôi sao thể thao yêu thích của tôi là một vận động viên quần vợt. Anh ấy tên là Andy Murray. Ca sĩ yêu thích của tôi là Taylor Swift. Cô ấy đến từ Hoa Kỳ. Bộ phim yêu thích của tôi là Thor, và nam diễn viên yêu thích của tôi là Chris Hemsworth.

1. c

2. a

3. c

4. b

5. c

1. Main idea What’s this article about? – c. Wesley’s favorite things

( Ý chính Bài viết này nói về điều gì? – c. Những điều yêu thích của Wesley)

2. Detail What’s Wesley’s favorite sport? – a. soccer

( Chi tiết Môn thể thao yêu thích của Wesley là gì? – a. bóng đá)

Advertisements (Quảng cáo)

3. Detail Andy Murray is a ____ player. – c. tennis

( Chi tiết Andy Murray là một người chơi ____. – c. quần vợt)

4.  Detail Who’s Wesley’s favorite singer? – b. Taylor Swift

(Chi tiết Ca sĩ yêu thích của Wesley là ai? – b. Taylor Swift)

5. Detail What’s Wesley’s favorite movie? – c. Thor

(Chi tiết Bộ phim yêu thích của Wesley là gì? – c. Thần sấm)

B. Complete the chart. Wite Wesley’s and your favorite things.

(Hoàn thành sơ đồ. Viết về những điều yêu thích của Wesley và của em.)

Wesley’s Favorite Things

My Favorite Things

Wesley’s Favorite Things

– sport, movie

– soccer

– Taylor Swift

– Thor

– Chris Hemsworth

My Favorite Things

– music, movie

– rap

– Justin Beiber

– Goblin

– Tom Hiddleston

 Tạm dịch:

Những điều yêu thích của Wesley

– thể thao, phim

– bóng đá        

– Taylor Swift

– Thor 

– Chris Hemsworth

Những điều yêu thích của tôi

– âm nhạc, phim

– rap

– Justin Beiber

– Goblin

– Tom Hiddleston

C. CRITICAL THINKING: Talk with a partner. Compare your favorite things. How are you the same and different?

(Tư duy: Nói với bạn. So sánh những điều các em thích. Các em giống hoặc khác nhau như thế nào?)

A: What are your favorite things?

B: My favorite things are sports, music and film.

A: Really? Mine are sports, games and music. And what’s your favorite sports?

B: Well,  my favorite sports is badminton.

A: Oh, mine is volleyball. What’s your favorite song and who’s your favorite singer?

B: My favorite song is “ She”and my favorite singer is Taylor Swift.

A: My favorite singer is Taylor Swift, too. But my favorite song is “You belong with me”. Then, what’s your favorite film?

B: My favorite film is “The good doctor”.

A: Oh, we have the same favorite film.

Tạm dịch:

A: Những điều yêu thích của bạn là gì?

B: Những điều yêu thích của tôi là thể thao, âm nhạc và phim ảnh.

A: Thật không? Của mình là thể thao, trò chơi và âm nhạc. Và môn thể thao yêu thích của bạn là gì?

B: Chà, môn thể thao yêu thích của mình là cầu lông.

A: Ồ, của mình là bóng chuyền. Bài hát yêu thích của bạn là gì và ai là ca sĩ yêu thích của bạn?

B: Bài hát yêu thích của mình là “She” và ca sĩ yêu thích của mình là Taylor Swift.

A: Ca sĩ yêu thích của mình cũng là Taylor Swift. Nhưng bài hát yêu thích của mình là “You belong with me”. Vậy, bộ phim yêu thích của bạn là gì?

B: Bộ phim yêu thích của mình là “The good doctor”.

A: Ồ, chúng ta có cùng một bộ phim yêu thích.

Advertisements (Quảng cáo)