Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Khoa học tự nhiên lớp 6 - CTST

Bài 23: Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân trang 107 Khoa học tự nhiên 6

Trả lời thực hành mục 2 trang 107 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Bài 23: Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân – Chủ đề 8 Đa dạng thế giới sống

Trả lời thực hành mục 2 trang 107 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

CH1

Quan sát hình 23.1, em hãy nêu các đặc điểm dùng để phân loại bảy bộ côn trùng.

Quan sát hình.

Các đặc điểm để phân loại bảy bộ côn trùng: cánh, kiểu miệng nhai, số lượng cánh, cánh trước có dạng màng, mặt trước cánh không có vảy, kim chích ở bụng cuối của con cái

VD

Dựa vào hình 23.1, 23.2 và bảng đặc điểm, em hãy gọi tên các bộ côn trùng từ a đến h.

Advertisements (Quảng cáo)

Xác định theo khóa lưỡng phân.

Tên các bộ côn trùng từ a đến h:

a) Bộ không cánh

b) Bộ cánh nửa

c) Bộ hai cánh

Advertisements (Quảng cáo)

d) Bộ cánh cứng

e) Bộ cánh vảy

g) Bộ cánh mạng

h) Bộ cánh màng

CH2

Báo cáo kết quả thực hành.

Vẽ sơ đồ khóa lưỡng phân đại diện năm giới sinh vật.

Tìm đại diện sinh vật cho 5 giới và tạo sơ đồ phân loại.

Sơ đồ khóa lưỡng phân đại diện sinh vật năm giới:

Giới khởi sinh: vi khuẩn E.coli

Giới Nguyên sinh: Trùng roi

Giới Nấm: Nấm mốc

Giới thực vật: Lúa nước

Giới động vật: Gà lôi

Advertisements (Quảng cáo)