Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Tiếng Việt 5

Chính tả – Tuần 4 trang 21, 22 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Đối với tiếng không có âm cuối, đặt dấu thanh ở chữ cái thứ nhất của âm chính (nguyên âm đôi)

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 4: SBT Tiếng Việt lớp 5 – Trang 21, 22. Chép vần của các tiếng in đậm trong câu sau vào mô hình cấu tạo vần; Đối với tiếng không có âm cuối, đặt dấu thanh ở chữ cái thứ nhất của âm chính (nguyên âm đôi)…

1: a) Chép vần của các tiếng in đậm trong câu sau vào mô hình cấu tạo vần

      Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, năm 1949, ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt là Phan Lăng

Tiếng

Vần

Âm đệm

Âm chính

Âm cuối

nghĩa

chiến

b) Nêu nhận xét: Các tiếng ấy có gì giống nhau và khác nhau về cấu tạo?

Giống nhau:

Khác nhau:

– Có hay không có âm cuối?

– Dấu thanh đặt ở chữ cái nào?

2: Nêu quy tắc ghi dấu thanh ở các tiếng trên 

1: 

Tiếng

Vần

Âm đệm

Âm chính

Âm cuối

nghĩa

ia

chiến

n

b) Nêu nhận xét : các tiếng ấy có gì giống nhau và khác nhau về cấu tạo?

Giống nhau:  Hai tiếng đều có âm chính gồm hai chữ cái.

Khác nhau: – Có hay không có âm cuối ? Tiếng “chiến” có âm cuối, tiếng “nghĩa” không có âm cuối.

– Dấu thanh đặt ở chữ cái nào ? – Tiếng “chiến” dấu thanh đặt ở chữ cái thứ hai của âm chính (nguyên âm đôi), tiếng “nghĩa” dấu thanh đặt ở chữ cái đầu của âm chính.

2:

– Đối với tiếng có âm cuối, đặt dấu thanh ở chữ cái thứ hai của âm chính (nguyên âm đôi).

– Đối với tiếng không có âm cuối, đặt dấu thanh ở chữ cái thứ nhất của âm chính (nguyên âm đôi).