Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Tiếng Anh 10

Reading – Unit 4 trang 25 SBT Tiếng Anh 10: Parents’ ambition for their children is not wrong if …….. ?

CHIA SẺ
Unit 4: Special Education – Nền Giáo Dục đặc Biệt SBT Anh lớp 10. Reading – Unit 4 trang 25 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 10. Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 10 Unit 4 – Reading.

READING

Read the passage and choose the best option (A, B, C or D) to complete the following sentences.

Đọc đọn văn và chọn phướng án đúng nhất để hoàn thành các câu sau

If parents bring up a child with the sole aim of turning the child into a genius, they will cause a disaster. This is one of the biggest mistakes which ambitious parents make. Unrealistic parental expectations can cause great damage to children.

However, if parents are not too unrealistic about what they expect their children to do, but are ambitious in a sensible way, the child may succeed in doing very well – especially if the parents are very supportive of their child.

Do An Due is very lucky. He is crazy about music, and his parents help him a lot by taking him to concerts and arranging private piano and violin lessons for him. Although Due’s parents know very little about music, they have tried their best to help their son with his interest. However, they never make him enter music competitions if he is unwilling.

Due’s friend, Vu Hoang Duy, however, is not so lucky. Although both his parents are successful musicians, they set too high a standard for Duy. They want their son to be as successful as they are and so they enter him for every piano competition held. They are very unhappy when he does not win. “When I was at your age, I used to win every competition I entered,” Duy’s father tells him. Duy is always afraid that he will disappoint his parents and now he always seems quiet and unhappy.

Dịch:

Nếu cha mẹ nuôi nấng một đứa con với mục đích duy nhất là biến con thành một thiên tài, họ sẽ gây ra một thảm họa. Đây là một trong những sai lầm lớn nhất mà các bậc cha mẹ tham vọng mắc phải. Kỳ vọng không thực tế của cha mẹ có thể gây ra tổn hại lớn cho trẻ.

Tuy nhiên, nếu cha mẹ không quá phi thực tế về những gì họ mong đợi con cái của họ phải làm, nhưng tham vọng một cách hợp lý, đứa trẻ có thể rất thành công – đặc biệt là nếu các bậc phụ huynh rất ủng hộ con mình.

Do An Due rất may mắn. Cậu ấy đam mê âm nhạc, và cha mẹ giúp đỡ cậu rất nhiều bằng cách đưa cậu đến các buổi hòa nhạc và sắp xếp các bài học piano và violin tin cho cậu. Mặc dù cha mẹ của Do biết rất ít về âm nhạc, họ đã cố gắng hết sức mình để giúp đỡ con trai của họ với đam mê của mình. Tuy nhiên, họ không bao giờ bắt câu ấy tham gia cuộc thi âm nhạc nếu cậu không sẵn sàng.

Bạn của Duệ, Vũ Hoàng Duy, tuy nhiên, không may mắn như vậy. Mặc dù cả cha và mẹ của cậu là nhạc sĩ thành công, họ đặt tiêu chuẩn quá cao cho Duy. Họ muốn con trai của họ cũng thành công như họ và vì vậy họ đăng kí cho cậu tham gia mọi cuộc thi piano được tổ chức. Họ rất không vui khi cậu không giành chiến thắng. “Khi ta ở độ tuổi của con, ta thường thắng mọi cuộc thi ta tham gia,” cha Duy nói với cậu. Duy luôn sợ rằng cậu sẽ làm cha mẹ thất vọng và bây giờ trông cậu luôn trầm lặng và không vui.

1. One of the biggest mistakes any parents can make is to____________.

A. neglect their child’s education

B. push the child into trying to achieve too much

C. make their child become a musician

D. help their child to be a genius through constant support

2. Parents’ ambition for their children is not wrong if_____________

A. they push the children into achieving a lot

B. they understand and help their children in difficult times

C. they themselves have been very successful

D. they arrange private lessons for their children

3. Do An Due is fortunate because____________ .

A. he is very interested in music

B. his parents are very famous

C. his parents are good at music

D. his parents help him in a sensible way

4. Vu Hoang Duy’s parents push their child so much that_____________ .

A. he is unhappy because he is afraid he may not be successful

B. he has passed a lot of competitions

C. he feels he cannot learn anything about music from them

D. he has already become a better musician than his father

5. The two examples of Do An Due and Vu Hoang Duy show that______________.

A. it is important to let children develop in the way they want

B. successful parents often have unsuccessful children

C. parents who want their child to be a musician should also be good musicians

D. the more money is spent on a child’s education, the better the child will do

1. B      2. B      3. D      4. A      5.A