Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Tiếng Việt 5

Chính tả – Tuần 26 trang 45 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2: Cho biết những tên riêng đó được viết như thế nào

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 26: SBT Tiếng Việt lớp 5 – Trang 45. Chép lại các tên riêng trong câu chuyện Tác giả bài “Quốc tế ca”
(Tiếng Việt 5, tập hai, trang 81); Cho biết những tên riêng đó được viết như thế nào…

a) Chép lại các tên riêng trong câu chuyện Tác giả bài Quốc tế ca”

(Tiếng Việt 5, tập hai, trang 81):

…………………………………………………

b) Cho biết những tên riêng đó được viết như thế nào

…………………….……………………………

a) Chép lại các tên riêng trong câu chuyện Tác giả bài Quốc tế ca”

(Tiếng Việt 5, tập hai, trang 81):

Ơ-gien Pô-chi-ê, Pi-e Đơ-gây-tê, Pa-ri, Pháp, Công xã Pa-ri, Quốc tế ca

b) Cho biết những tên riêng đó được viết như thế nào

Viết hoa chữ cái đầu mỗi bộ phận của tên. Giữa các tiếng trong một bộ phận của tên được ngăn cách bằng dấu gạch nối.

Viết hoa chữ cái đầu vì đây là tên riêng nước ngoài nhưng được đọc theo âm Hán Việt.

Tên một cuộc cách mạng và một tác phẩm cũng viết hoa ở chữ cái đầu tạo thành tên riêng đó.