Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Tiếng Việt lớp 3

Chính tả – Tuần 26 Trang 37 Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2: Viết vào bảng sau những tiếng có nghĩa mang vần ên hoặc ênh

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 26: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 37 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2. Chọn bài tập 1 hoặc 2 tìm và viết tiếp vào chỗ trống tên các đồ vật, con vật; Viết vào bảng sau những tiếng có nghĩa mang vần ên hoặc ênh…

Chọn bài tập 1 hoặc 2

1: Tìm và viết tiếp vào chỗ trống tên các đồ vật, con vật

Bắt đầu bằng r

Bắt đầu bằng d

Bắt đầu bằng gi

 rổ,

 dế,

 giường,

2: Viết vào bảng sau những tiếng có nghĩa mang vần ên hoặc ênh

Chọn bài tập 1 hoặc 2

1: Tìm và viết tiếp vào chỗ trống tên các đồ vật, con vật:

Bắt đầu bằng r

Bắt đầu bằng d

Bắt đầu bằng gi

rổ, rá, rương, rắn, rết, rây, rẩy, rươi, …

dế, dụ dỗ, dương cầm, diều hâu, diều,…

giường, giàn giáo, gián, giun, giày, giẻ, giỏ, …

 2: Viết vào bảng sau những tiếng có nghĩa mang vần ên hoặc ênh