Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Tiếng Việt 5

Chính tả – Tuần 17 trang 118 VBT Tiếng Việt 5 tập 1: Viết lại những tiếng bắt vần với nhau trong câu thơ trên

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 17: SBT Tiếng Việt lớp 5 – Trang 118. Chép vần của từng tiếng trong câu thơ lục bát dưới đây vào mô hình cấu tạo vần; Viết lại những tiếng bắt vần với nhau trong câu thơ trên…

1: Chép vần của từng tiếng trong câu thơ lục bát dưới đây vào mô hình cấu tạo vần 

Con ra tiền tuyến xa xôi

Yêu bầm yêu nước, cả đôi mẹ hiền.

Tiếng

Vần

Âm đệm

Âm chính

Âm cuối

Con

ra

tiền

tuyến

xa

xôi

Yêu

bầm
yêu
nước
cả
đôi
mẹ
hiền

2: Viết lại những tiếng bắt vần với nhau trong câu thơ trên

1:

Tiếng

Vần

Âm đệm

Âm chính

Âm cuối

Con

 o

 n

ra

 a

tiền

 iê

 n

tuyến

 u

 yê

 n

xa

 a

xôi

 ô

 i

Yêu

 yê  u
bầm  â  m
yêu  yê  u
nước  ươ  c
cả  a
đôi  ô  i
mẹ  e
hiền  iê  n

2: Yêu bầm yêu nước, cả đôi mẹ hiền.

Tiếng

Vần

Âm đệm

Âm chính

Âm cuối

Con

ra

tiền

tuyến

xa

xôi

Yêu

bầm
yêu
nước
cả
đôi
mẹ
hiền

2: Những tiếng bắt vần với nhau trong câu thơ  “Con ra tiền tuyến xa xôi/ Yêu bầm yêu nước, cả đôi mẹ hiền” là: tiền/ hiền; xôi/ đôi.