Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Lesson 2 Unit 10 trang 66,67 SGK tiếng Anh 5 mới: What are you going to do on Sports Day?

Unit 10: When Will Sports Day Be? SGK Anh lớp 5 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Lesson 2 Unit 10 trang 66,67 SGK tiếng Anh 5 mới. Hỏi và trả lời nhửng câu hỏi về bọn sẽ làm gì vào ngày Hội thao ở Trường bạn. When will Sports Day be? Ngày Hội thao sẽ diễn ra khi nào?.; What are you going to do on Sports Day? …

1. Nhìn, nghe và lặp lại

Click tại đây để nghe:

a)   It’s only two weeks until Sports Day!

Nó chỉ còn hai tuần nừa đến ngày Hội thao!

Yes! It’ll be great!

Đúng! Nó sẽ rốt tuyệt!

b)  Where will it be?

Nó sẽ ở đâu?

In the sports ground near our school.

Ở sân thể thao gán trường của chúng to.

c)  What are you going to do on Sports Day, Mai?

Bạn sè làm gì ẽvào ngày Hội thoo vậy Mai?

I’m going to play table tennis.

Tôi sẽ chơi bóng bàn.

d)   What about you, Tony? What are you going to do on Sports Day?

Còn bạn thì sao Tony? Bạn sẽ làm gì vào ngày Hội thao?

Phong and I are going to play football. Our class will play agairr Class 5E.

Phong và mình sẽ chơi bóng đá. Lớp chúng to sẽ thi đâu với lớp 5E.

2. Chỉ và đọc

Click tại đây để nghe:

a)  What are you going to do on Sports Day?

Bạn sẽ làm gì vào ngày Hội thao?

I’m going to pỉay basketball.

Advertisements (Quảng cáo)

Tôi sẽ chơi bóng rổ.

b)  What are you going to do on Sports Day?

Bạn sẽ làm gì vào ngày Hội thoo?

I’m going to play football. Tôi sẽ chơi bóng đá.

c)  What are you going to do on Sports Day?

Bạn sẽ làm gì vào ngày Hội thao?

I’m going to play table tennis.

Tôi sẽ chơi bóng bàn.

d)  What are you going to do on Sports Day?

Bọn sẽ làm gì vào ngày Hội thao?

I’m going to play badminton.

Tôi sẽ chơi cầu lông.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời nhửng câu hỏi về bọn sẽ làm gì vào ngày Hội thao ở Trường bạn.

When will Sports Day be? Ngày Hội thao sẽ diễn ra khi nào?

Advertisements (Quảng cáo)

It’ll be on                                       Nó sẽ vào…

What are you going to do? Bạn sẻ làm gì?

I’m going to…                                   Tôi sẽ…

4. Nghe và điền số

Click tại đây để nghe:

a 4              b 2              c 3              d 1

Audio script

1. Phong: When will Sports Day be?

Linda: It’ll be on Saturday.

Phong: Will you take part in it?

Yes, I will.

2. Nam: What are you going to do on Sports Day?

Mai: I’m going to play badminton.

Nam: I like badmintonế Let’s play it together.

3. Tony: It’s only a week until Sports Day!

Linda: That’s right. It’ll be a great day.

Tony: What are you going to do?

Linda: I’m going to play table tennis.

4. Mai: What are you doing?

Tony: I’m practising for Sports Day.

Mai: Are you going to play basketball on that day?

Tony: Yes, I am

5. Viết về em

Mai: When will Sports Day be at your school?

Ngày Hội thao ở trường bạn sẽ tổ chức khi nào?

You: It’ll be next month.                            Nó sẽ diễn ra vào tháng tới.

Mai: Where will it be?                                Nó ở đớu?

You: It’ll be at school.                                Nó sẽ ở trường.

Mai: What are you going to do? Bọn sẽ làm gì?

You: I’m going to play table tennis. Tôi sẽ chơi bóng bàn.

Mai: What are your classmates going to do?

Các bạn lớp bạn sè làm gì?

You: Nam, Khang and Minh are going to play in a football match. Hung and Thanh are going to play basketball. Trinh and trang are going to play badminton…

Nam, Khong và Minh sẽ chơi trong trận bóng đá. Hùng và Thành sẽ chơi bóng rổ. Trinh và trang sẽ chơi cầu lồng…

6. Chúng ta cùng chơi

Pass the secret! (Vượt qua bí một!)

We are going to play table tennis on Sports Day.

Chúng tôi sẽ chơi bóng bàn vào ngày Hội thao.

Advertisements (Quảng cáo)