Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Lesson 1 Unit 10 trang 64,65 SGK tiếng Anh 5 mới: When will Sports Day be?        

Unit 10: When Will Sports Day Be? SGK Anh lớp 5 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Lesson 1 Unit 10 trang 64,65 SGK tiếng Anh 5 mới. When will Sports Day be?

1. Nhìn, nghe và lặp lại

Click tại đây để nghe:

a)  I’m looking for Phong. Where is he?

Mình đang tìm Phong. Cậu ấy ở đâu?

He’s in the gym.

Cậu ấy ở phòng thể dục/gym.

b)  What’s he doing there?

Cậu ấy đang làm gì ở đó?

I think he’s practising for Sports Day.

Tôi nghĩ cậu ây đang luyện tập cho ngày Hội thao.

c)  When will Sports Day be? Ngày Hội thao là khi nào?

On Saturday.   Vào ngày thứ Bây.

d)  Will you take part in Sports Day?

Bạn sẻ tham gia vào ngày Hội thao phải không?

Yes, I will.                                         Vâng, đúng rồi

2. Chỉ và đọc

Click tại đây để nghe:

a)  When will Sports Day be?                        Ngày Hội thao sẽ khi nào?

On Saturday.                                             Vào ngày thứ Bây.

b)  When will Teachers’ Day be?                   Ngày Nhà giáo sẽ khi nào?

On Sunday.                                               Vào Chủ nhật.

c)  When will Independence Day be? Ngày Quốc khánh sẽ khi nào?

On Thursday.      Vào thứ Năm.

Advertisements (Quảng cáo)

d)  When will Children’s Day be?

Ngày Quốc tế Thiếu nhi sẽ khi nào?

On Friday.                                                  Vào thứ Sáu.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời nhửng câu hỏi về những sự kiện ở trường.

When will… be?                                             … sẽ khi nào?

It’ll be on…                                                      Nó sẽ vào…

4. Nghe và nối

Click tại đây để nghe:

1.c                      2. a          3. b

Audio script

1. Tony: Hi, Mai. What are you doing?

Mai: I’m practising for the singing contesf Tony: When will it be?

Mai: It’ll be on Independence Day.

2. Tony: What are Tony and Phong doing?

Advertisements (Quảng cáo)

Linda: They’re playing table tennis.

Tony: Why are they playing table tennis now?

Linda: They’re preparing for Teachers’ Day.

3. Phong: Will you take part in the music festival?

Linda: Yes, I will

Phong: When will it be?

Linda: It’ll be on Children’s Day.

5. Đọc và nối.

1.b  Bây giờ Tony ở đâu?

Cậu ấy ở phòng thể dục.

2.c     Linda đang làm gì trong phòng thể dục?

Cô ấy đang chơi bóng bàn.

3.e  Ngày Hội thao sẽ khi nào?

Nó sẽ diễn ra vào tháng tới.

4.a  Phong và Nam sẽ làm gì vào ngày Hội thao?

Họ sẽ bơi.

5.d    Bạn sẽ tham gia cuộc thi hát phải không?

Vâng, đúng rồi

6. Chúng ta cùng hát

Click tại đây để nghe:

When will Sports Day be?When will Sports Day be?

It’ll be in September,

On Saturday.

When will the singing contest be?

It’ll be in November,

On Teachers’ Day.

When will the music festival be?

It’ll be in June,

On Children’s Day.

Ngày Hội thao sẻ khi nào?

Ngày Hội thao sẽ khi nào?

Nó sè trong tháng 9,

Vào ngày thứ Bảy.

Cuộc thi hát sẽ khi nào?

Nó sẽ trong tháng 11

Vào ngày Nhà giáo

Hội diễn văn nghệ sẽ khi nào? Nó sẽ trong tháng 6

Vào ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Advertisements (Quảng cáo)