Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Lesson 1 Unit 15 trang 30 Sách Tiếng Anh lớp 5 mới: What would you like to be in the future?

Unit 15: What Would You Like To Be In The Future? Review 2 Tiếng Anh 5 MớiLesson 1 Unit 15 trang 30 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới. What would you like to be in the future?

1. Nhìn, nghe và lặp lại

Click tại đây để nghe:

a)  What would you like to be in the future, Tony?

Bạn muốn trở thành gì trong trong tương lai vậy Tony?

I’d like to be a pilot.

Tôi muốn trở thành phi công.

b)  Is that why you work out so much in the gym?

Có phải điều đó mà bạn rèn luyện thật nhiều trong phòng thể dục không?

Yes. Pilots have to be strong.

Phải. Phi công phái khỏe mạnh.

c)  So would you like to fly a plane?

Vậy bạn muốn lái máy bay phải không?

Yes, of course! There’s only one problem.

Vâng, đúng rồi! Chỉ là một vân đề.

d)  What’s that?       Cái dó là gì?

I’m scared of heights! Tôi sợ độ coo!

2. Chỉ và đọc

Click tại đây để nghe:

a)   What would you like to be in the future?

Bạn muốn trở thành gì trong trong tương lai?

I’d like to be a pilot.

Tôi muốn trở thành phi công.

b)  What would you like to be in the future?

Bợn muốn trở thành gì trong trong tương lai?

I’d like to be a doctor

Tôi muốn trở thành bóc sĩ.

c)  What would you like to be in the future?

Bợn muốn trở thành gì trong trong tương lai?

Advertisements (Quảng cáo)

I’d like to be an architect.

Tôi muốn trở thành kiến trúc sư.

d)  What would you like to be in the future?

Bợn muốn trở thành gì trong trong tương lai?

I’d like to be a writer.

Tôi muốn trở thành nhà vởn.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trâ lời nhửng câu hỏi về bạn muốn trở thành gì trong tương lai. What would you like to be in the future?

Bợn muốn trở thành gì trong trong tương lai?

I’d like to be a/an.. Tôi muốn trở thành…

4. Nghe và đánh dấu chọn 

Click tại đây để nghe:

1.b        2. a    3 c

Audio script

1. Tony: Hi, Mai. What are you doing?

Mai: I’m writing a short story.

Tony: Oh. What would you like to be in the future?

Mai: I’d like to be a writer. I’d like to write stories for children.

Advertisements (Quảng cáo)

Tony: Would you like to be a teacher in the future, Linda?

Linda: No. I’d like to be an architect.

Tony: I see. You like drawing, don’t you?

Linda: Yes, I do.

Linda: What would you like to be in the future, Phong?

Phong: I’d like to be a pilot. I would like to fly a plane.

Linda: So you have to study hard, right?

Phong: Yes, that’s right.

5. Nhìn và viết

1. A: Bạn muốn trở thành gì trong tương lai vậy Hoa?

B: I’d like to be a teacher. Tôi muốn trở thành giáo viên.

2. A: Mary muốn trở thành gì khi cô đy lớn lên?

B: She’d like to be a doctor. Cô ấy muốn trở thành bác sĩ.

A: Linda và Trung muốn trở thành gì khi họ rời khỏi trường học?

B: They’d like to be architects.

Họ muốn trở thành nhừng kiến trúc sư.

6. Chúng ta cùng hát

Click tại đây để nghe:

What would you like to be in the future?

Bạn muốn trở thành gì trong tương lai

What would you like to be?

What would you like to be?

What would you like to be In the future?

I’d like to be a teacher.

What would you like to be?

What would you like to be?

What would you like to be in the future?

I’d like to be a nurse.

What would you like to be?

What would you like to be?

What would you like to be in the future?

I’d like to write stories for children.

Bọn muôh trở thành gì?

Bợn muốn trở thành gì?

Bạn muôh trở thành gì Trong tương lai?

Tôi muốn trở thành giáo viên.

Bọn muốn trở thành gì?

Bọn muốn trở thành gì?

Bợn muốn trở thành gì trong

tương loi? Tôi muốn trở thành ỵ tá.

Bọn muốn trở thành gì?

Bợn muốn trở thành gì?

Bợn muốn trở thành gì trong tương lai?

Tôi muốn viết nhiều truyện cho thiếu nhi.

Advertisements (Quảng cáo)