Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Bài tập Lịch sử 5 Bài 11. Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp...

Bài 11. Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945) – Lịch sử 5: Hãy nêu một số nhân vật, sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn 1858 -1945.

CHIA SẺ
Bài 11 lịch  sử lớp 5: Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945). Giải câu 1, 2, 3 trang 23 Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân ta đã không ngừng đấu tranh nhằm mục đích gì…

Câu 1: Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân ta đã không ngừng đấu tranh nhằm mục đích gì ?

Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân ta đã không ngừng đấu tranh nhằm mục đích giành lại tự do, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Mà như Bác Hồ nói trong bản “Tuyên ngôn độc lập” ngày 2/9/1945, đó là quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của tất cả đồng bào Việt Nam.


Câu 2: Hãy nêu một số nhân vật, sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn 1858 -1945.

- Quảng cáo -

Nhân vật Sự kiện
Đại nguyên soái Trương Định Phất cao cờ Bình Tây chỉ huy hàng nghìn nghĩa quân hoạt động chống Pháp (từ năm 1862)
Vua Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết Phong trào Cần Vương ( từ năm 1885)
Phan Bội Châu Phong trào Đông Du ( từ năm 1904)
Phong trào cách mạng 1930 – 1931 . Phong trào Xô – Viết Nghệ – Tĩnh
Cách mạng tháng Tám năm 1945

Câu 4: Nêu tên sự kiện lịch sử tương ứng với các năm trên trục thời gian.