Trang Chủ Vở bài tập lớp 4 VBT Toán lớp 4

Bài 1, 2, 3, 4 trang 98 VBT Toán lớp 4 tập 2: Người ta cho vòi nước chảy vào bể chưa có nước, giờ thứ nhất chảy được 2/7 bể; giờ thứ hai chảy tiếp được 2/7 bể. Hỏi sau hai giờ vòi nước chảy được mấy phần bể?

CHIA SẺ
Bài 160+161+162+163. Ôn tập về các phép tính với phân số – SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 98 Vở bài tập Toán 4 tập 2. Viết phân số thích hợp vào ô trống; Người ta cho vòi nước chảy vào bể chưa có nước, giờ thứ nhất chảy được 2/7 bể; giờ thứ hai chảy tiếp được 2/7 bể. Hỏi sau hai giờ vòi nước chảy được mấy phần bể?…

1: Viết phân số thích hợp vào ô trống

a)

Số bị trừ

\({4 \over 5}\)

\({{12} \over {13}}\)

Số trừ

\({1 \over {15}}\)

\({2 \over 5}\)

Hiệu

\({1 \over 6}\)

\({4 \over {13}}\)

b)

Thừa số

\({2 \over 5}\)

\({4 \over {11}}\)

Thừa số

\({4 \over 7}\)

\({1 \over 2}\)

Tích

\({1 \over 6}\)

\({7 \over 9}\)

2: Tính

a) \({2 \over 3} + {5 \over 9} – {3 \over 4}=……..\)

b) \({2 \over 7}:{2 \over 3} – {1 \over 7}=……..\)

c) \({2 \over 5} \times {1 \over 4}:{3 \over 8}=……..\)

3: Người ta cho vòi nước chảy vào bể chưa có nước, giờ thứ nhất chảy được \({2 \over 7}\) bể; giờ thứ hai chảy tiếp được \({2 \over 7}\) bể

a) Hỏi sau hai giờ vòi nước chảy vào được mấy phần bể?

b) Nếu đã dùng hết một lượng nước bằng \({1 \over 3}\) bể thì số nước còn lại là mấy phần bể?

4: Điền dấu >, <, =

\({4 \over 5} + {4 \over 5} + {4 \over 5} + {4 \over 5}…{4 \over 5} \times 5\)

1:

a)

Số bị trừ

\({4 \over 5}\)

\({{17} \over {30}}\)

\({{12} \over {13}}\)

Số trừ

\({1 \over {15}}\)

\({2 \over 5}\)

\({8 \over {13}}\)

Hiệu

\({{11} \over {15}}\)

\({1 \over 6}\)

\({4 \over {13}}\)

b)

Thừa số

\({2 \over 5}\)

\({1 \over 3}\)

\({4 \over {11}}\)

Thừa số

\({4 \over 7}\)

\({1 \over 2}\)

\({{77} \over {36}}\)

Tích

\({8 \over {35}}\)

\({1 \over 6}\)

\({7 \over 9}\)

2: a) \({2 \over 3} + {5 \over 9} – {3 \over 4} = {{6 + 5} \over 9} – {3 \over 4}={{11} \over 9} – {3 \over 4} = {{17} \over {36}}\)

b) \({2 \over 7}:{2 \over 3} – {1 \over 7} = {2 \over 7} \times {3 \over 2} – {1 \over 7}={3 \over 7} – {1 \over 7}={2 \over 7}\)

c) \({2 \over 5} \times {1 \over 4}:{3 \over 8} = {2 \over 5} \times {1 \over 4} \times {8 \over 3} = {4 \over {15}}\)

3: Tóm tắt

Giờ thứ nhất chảy: \({2 \over 7}\) bể

Giờ thứ hai chảy: \({2 \over 7}\) bể

a) Sau hai giờ chảy:….? Bể

b) Dùng hết \({1 \over 3}\) bể

Còn lại:…? bể

a) Sau hai giờ vòi nước chảy được là:

\({2 \over 7} + {2 \over 7} = {4 \over 7}\) (bể)

b) Số nước còn lại trong bể là:

\({4 \over 7} – {1 \over 3} = {5 \over {21}}\) (bể)

Đáp số:

a) Sau hai giờ chảy: \({4 \over 7}\)  bể

b) Nước  còn \({5 \over {21}}\) bể

4: Ta có: \({4 \over 5} + {4 \over 5} + {4 \over 5} + {4 \over 5} = {{16} \over 5}\)

\({4 \over 5} \times 5 = {{20} \over 5}\)

Mà \({{16} \over 5} < {{20} \over 5}\). Vậy \({4 \over 5} + {4 \over 5} + {4 \over 5} + {4 \over 5} < {4 \over 5} \times 5\)