Trang Chủ Vở bài tập lớp 4 VBT Toán lớp 4

Bài 1, 2, 3, 4 trang 92, 93 VBT Toán 4 tập 2: Sắp xếp các phân số1/3; 1/6; 2/5; 3/2 theo thứ tự từ bé đến lớn

CHIA SẺ
 Bài  159. Ôn tập về phân số – SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 92, 93 Vở bài tập Toán 4 tập 2. Rút gọn phân số; Sắp xếp các phân số1/3; 1/6; 2/5; 3/2 theo thứ tự từ bé đến lớn…

1: Nối phân số \({2 \over 5}\) với hình biểu thị phân số đó

2: Viết tiếp vào ô trống

3: Rút gọn phân số

\({{15} \over {18}}\) ;                 \({{14} \over {40}}\) ;                  \({{18} \over {24}}\)

\({{25} \over {35}}\) ;                 \({{60} \over {20}}\) ;                \({{100} \over {1000}}\)

4: Quy đồng mẫu số các phân số       

a) \({3 \over 5}\) và \({4 \over 7}\)

b)\({1 \over 4};{1 \over 5}\) và\({1 \over 2}\)

5: Sắp xếp các phân số \({1 \over 3};{1 \over 6};{2 \over 5};{3 \over 2}\) theo thứ tự từ bé đến lớn

1:

2:

3:

4: a) \({3 \over 5}\) và \({4 \over 7}\)

\(\eqalign{ & {3 \over 5} = {{3 \times 7} \over {5 \times 7}} = {{21} \over {35}}  \cr& {4 \over 7} = {{4 \times 5} \over {7 \times 5}} = {{20} \over {35}} \cr} \)

b) \({1 \over 4};{1 \over 5}\) và\({1 \over 2}\)

\(\eqalign{& {1 \over 4} = {{1 \times 5} \over {4 \times 5}} = {5 \over {20}}  \cr & {1 \over 5} = {{1 \times 4} \over {5 \times 4}} = {4 \over {20}}  \cr & {1 \over 2} = {{1 \times 10} \over {2 \times 10}} = {{10} \over {20}} \cr} \)

5: Các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn là : \({1 \over 6};{1 \over 3};{2 \over 5};{3 \over 2}\)