Trang Chủ Vở bài tập lớp 4 VBT Toán lớp 4

Bài 1, 2, 3, 4 trang 89, 90 Vở BT Toán 4 tập 2: Cô giáo mua 20 quyển truyện và một số bút làm phần thưởng cho học sinh. Biết rằng giá tiền trung bình mỗi quyển truyện là 15 000 đồng, Số tiền mua bút bằng 1/3 số iền mua truyện. Hỏi cô giáo mua phần thưởng hết bao nhiêu tiền

CHIA SẺ
Bài 155+156+157. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên – SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 89, 90 Đúng ghi Đ, sai ghi S; Cô giáo mua 20 quyển truyện và một số bút làm phần thưởng cho học sinh. Biết rằng giá tiền trung bình mỗi quyển truyện là 15 000 đồng, Số tiền mua bút bằng 1/3 số iền mua truyện. Hỏi cô giáo mua phần thưởng hết bao nhiêu tiền…

1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

2: Tính

a) 39275 – 306 × 25 =               b) 6720 : 120 + 25 × 100 =

3: Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 25 × 34 × 4 =                        b) 128 × 93 + 128 × 7 =

c) 57 × 63 – 47 × 63 =

4: Cô giáo mua 20 quyển truyện và một số bút làm phần thưởng cho học sinh. Biết rằng giá tiền trung bình mỗi quyển truyện là 15 000 đồng, Số tiền mua bút bằng \({1 \over 3}\) số iền mua truyện. Hỏi cô giáo mua phần thưởng hết bao nhiêu tiền?

1:

2:

a) 39275 – 306 × 25 =  39275 – 7650

                               = 31625

b) 6720 : 120 + 25 × 100 = 56 + 2500

                                        = 2556

3:

a) 25 × 34 × 4 = 25 × 4 × 34

                       = 100 × 34

                       = 3400

b) 128 × 93 + 128 × 7 = 128 × (93 + 7)

                                    = 128 × 100

                                    = 12800

c) 57 × 63 – 47 × 63 = 63 × (57 – 47)

                                = 63 × 10

                                = 630

4: Tóm tắt

Số tiền mua truyện là:

15000 × 20 = 300000 (đồng)

Số tiền mua bút là:

300000 : 3 = 100000 (đồng)

Số tiền mua bút và truyện là:

300000 + 100000 = 400000 (đồng)

Đáp số : 400000 đồng