Trang Chủ Vở bài tập lớp 4 VBT Toán lớp 4

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 84, 85 VBT Toán 4 tập 2: Viết tên các tỉnh thành phố theo thứ tự tăng dần: Đà Nẵng ; Vĩnh Long ; Hải Phòng ; Thanh Hóa ; Hà Nội ; TP Hồ Chí Minh

CHIA SẺ
Bài 152+153+154.  ôn tập về số tự nhiên – SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 84, 85. Điền dấu >, <, =; Viết tên các tỉnh thành phố theo thứ tự tăng dần: Đà Nẵng ; Vĩnh Long ; Hải Phòng ; Thanh Hóa ; Hà Nội ; TP Hồ Chí Minh…

1: Điền dấu >, < =

1201 … 999                                  24 601 … 2461

43 658 … 43 690                          138 579 … 138 701

5178 … 51 00 + 78                       520 000 ….. 419 999

2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Chữ số thích hợp vào ô trống để có : 6425 □ 64 258 là:

A. 6                B. 7                 C. 8                 D. 9

3: Số liệu điều tra dân số của một tỉnh, thành phố ở nước ta vào tháng 4 năm 2011 được viết ở bảng sau

Tỉnh (thành phố)

Số dân

Hà Nội

 6 699 600

Hải Phòng

1 878 500

Thanh Hóa

3 412 600

Quảng cáo

Đà Nẵng

951 700

TP. Hồ Chí Minh

7 521 138

Vĩnh Long

1 028 600

a) Viết tiếp vào chỗ chấm

Trong các tỉnh, thành phố trên, nơi có số dân ít nhất là Đà Nẵng: Nơi có dân số nhiều nhất là TP Hò Chí Minh.

b) Viết tên các tỉnh thành phố theo thứ tự tăng dần: Đà Nẵng : Vinh Long : Hải Phòng ; Thanh Hóa ; Hà Nội ; TP Hồ Chí Minh.

4: Tìm các số tròn trăm x, biết: 190 < x < 410

5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

– Số lớn nhất có ba chữ số là : …..

– Số chẵn lớn nhất cs ba chữ số là : …..

Quảng cáo

– Số bé nhất có ba chữ số là : …..

– Số lẻ bé nhất có ba chữ số là : …..

1:

1201 > 999                                        24 601   > 2461

3 658 < 43 690                                  138 579  > 138 701

5178    =    51 00 + 78                       520 000 > 419 999

2: Chọn đáp án D

3: 

Tỉnh (thành phố)

Số dân

Hà Nội

6 699 600

Hải Phòng

1 878 500

Thanh Hóa

3 412 600

Đà Nẵng

951 700

TP. Hồ Chí Minh

7 521 138

Vĩnh Long

1 028 600

a) Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong các tỉnh, thành phố trên, nơi có số dân ít nhất là Đà Nẵng; nơi có dân số nhiều nhất là TP Hồ Chí Minh.

b) Viết tên các tỉnh thành phố theo thứ tự tăng dần: Đà Nẵng ; Vĩnh Long ; Hải Phòng ; Thanh Hóa ; Hà Nội ; TP Hồ Chí Minh.

4: Các số tròn trăm x, biết: 190 < x < 410 là 200; 300 và 400

5: 

– Số lớn nhất có ba chữ số là : 999

– Số chẵn lớn nhất có ba chữ số là : 998

– Số bé nhất có ba chữ số là : 100

– Số lẻ bé nhất có ba chữ số là : 101