Trang chủ Lớp 4 Đề thi học kì 1 lớp 4 Thi kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh 2018 – 2019 Nghe...

Thi kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh 2018 – 2019 Nghe và đánh số vào ô trống

Chia sẻ

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 – 2019 trường tiểu học Nơ Trang Lơng,  M’Đrăk: Quan sát tranh và các chữ cái, sắp xếp để được từ đúng.

PHÒNG GD&ĐT M’ĐRĂK                                  ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM 

TRƯỜNG TH NƠ TRANG LƠNG                             MÔN: TIỀNG ANH – LỚP 4

Họ và tên:………………………….                                  Năm học: 2018 – 2019

Lớp: 4 ….                                                               Thời gian: 35 phút    

LISTENING (3ms)

PART 1Nghe và khoanh tròn vào đáp án  đúng(0.5 m).        

1. I can speak __________ very well.

A. Vietnamese                       B. English                                          C. Japanese

2.  What are Tom and Peter doing? – They are _____________________.                       

          A. reading                               B. playing chess                               C. playing football

PART 4: Nghe và hoàn thành đoạn hội thoại sau sau (0.5m)

Nam           : What are you reading?

Tom           : I’m reading a (1) _____________________ .

Nam           : Let’s play (2) ________________,Tom.

Tom           : Great idea!

READING AND WRITING (5ms)

PART 1: Đọc và dánh dấu tick   vào ô Yes hoặc No (1m).

            Hi. My name is Linda. This is Ha Noi International School. It is in Lieu Giai Street. This is my class room. There are two boards on the wall. There are twenty desks and twenty chairs in the classroom. That is my new classmate. Her name is Akio. She’s from Japan. She is small and slim                                      Yes           No

Quảng cáo

Quảng cáo

1. Linda’s school is Ha Noi International School

2. It’s in Rose Street.

3. There is a board in her classroom.

4. There are twenty desks in her classroom.

PART 2: Đọc và hoàn thành đoạn văn sau: (1m)

today                Music             favourite             Monday

Mai     : What day is it (1)……………………., Nam?

Nam    : It’s (2)…………………………….

Mai     : What lesson have you got today?

Nam    : I’ve got Maths, Science, English and (3)……………………

Mai     :What is your (4)………………………… subject?

Nam    : Maths and Art.

PART 4: Sắp xếp các từ đã cho theo thứ tự để tạo thành câu đúng.(1m)

1. It’s / second / of / the / October/.   =>………………………………………………………….

2. student/ at/ Primary School/ I/ a/ am/ No Trang Long/.

=>………………………………………………

SPEAKING (2ms)