Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Family & Friends Special Grade 4

Lesson Five: Skills Time! – Unit 6 – Family & Friends Special Edittion Grade 4: Look at the text. Where does Thi live?

Unit 6: Jim’s Day – Family & Friends Special Edittion Grade 4. Giải bài tập Lesson Five: Skills Time! – Unit 6 – Family & Friends Special Edittion Grade 4. Look at the text. Where does Thi live?

Reading

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

first / then / next / finally / every day

Dịch:

đầu tiên / sau đó / tiếp theo / cuối cùng / hằng ngày

2. Look at the text. Where does Thi live?

Thi lives on a farm in the mountains.

3. Listen and read.

Click here to listen

Advertisements (Quảng cáo)

 

Script:

Mountain School

Sa Pa is in the north of Viet Nam.

A lot of families live on rice farms.

The farm are far from town or cities, so the children walk a long way to school. They have lesson in the mornings and help parents at home in the afternoons. They are very good students!

Thi, 10

I live on a farm in the mountains. It is a long way from the town. I walk for an hour to get to school. I get up early every day! First, I walk down the hills to get to school. Then, I have my lessons. Next, I walk home and help my parents on the farm. Finally, I do my homework in the evenings. Some of my school friends live 10 kilometers away from me!

Advertisements (Quảng cáo)

Dịch:

Sa Pa là ở phía  Bắc của Việt Nam.

Nhiều gia đình sống nhờ nông trại.

Nông trại xa thành phố hoặc thị trấn, vì vậy trẻ nhỏ đi bộ một chặng đường dài đến trường. Họ có tiết học vào buổi sáng và giúp đỡ bố mẹ họ ở nhà vào buổi chiều. Họ là những học sinh giởi.

Thi, 10 tuổi.

Tôi sống trong một trang trại trên núi. Đó là một chặng đường dài từ thị trấn đến đây. Tôi đi một một giờ để đến trường. Tôi dậy sớm mỗi ngày! Đầu tiên, tôi xuống những ngọn đồi để đến trường. Sau đó tôi học bài của mình. Tiếp theo, tôi về nhà giúp bố mẹ tôi ở nông trại. Cuối cùng, tôi làm bài tập về nhà vào buổi tối. Một số bạn cùng trường tôi sống cách tôi 10km.

4. Read again and answer the question.

1. Does Thi live in a town? ___

2. Does Thi get up early? ____

3. Does Thi help her parents on the farm first? ___

4. Does Thi do homework in the evenings? ___

5. Does Thi go to school by motorcycle? ___

6. Does Thi live close to her friends? ___

1. No, she doesn’t.

2. Yes, she does.

3. No, she doesn’t.

4. Yes, she does.

5. No, she doesn’t.

6. No, she doesn’t.

Advertisements (Quảng cáo)