Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Toán lớp 3

Bài 1, 2, 3, 4 trang 46 Vở bài tập Toán 3 tập 1: Bác Liên có 42 quả gấc, sau khi bán số quả gấc đã giảm đi 7 lần. Hỏi bác Liên còn bao nhiêu quả gấc

CHIA SẺ
Bài 37. Luyện tập – SBT Toán lớp 3: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 46 Vở bài tập Toán 3 tập 1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu); Bác Liên có 42 quả gấc, sau khi bán số quả gấc đã giảm đi 7 lần. Hỏi bác Liên còn bao nhiêu quả gấc…

1: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) 

2: Bác Liên có 42 quả gấc, sau khi bán số quả gấc đã giảm đi 7 lần. Hỏi bác Liên còn bao nhiêu quả gấc ?

3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm rồi giải bài toán 

Trong hình vẽ bên có ….. quả cam. Hỏi :

a. \({1 \over 5}\) số cam đó có bao nhiêu quả ?

b. \({1 \over 7}\) số cam đó có bao nhiêu quả ?

4: a. Đo rồi viết số đo độ dài đoạn thẳng MN

b. Chấm một điểm O trên đoạn thẳng MN sao cho độ dài đoạn thẳng ON bằng \({1 \over 4}\) độ dài đoạn thẳng MN.

1: 

2: Tóm tắt

Số quả gấc bác Liên còn lại là :

42 : 7 = 6 (quả)

Đáp số : 6 quả

3: Trong hình vẽ bên có 35 quả cam

a. \({1 \over 5}\) số quả cam là :

35 : 5 = 7 (quả)

Đáp số : 7 quả

b. \({1 \over 7}\) số quả cam là :

35 : 7 = 5 (quả)

Đáp số : 5 quả

4: a. Dùng thước đo độ dài đoạn MN được 12cm hay MN = 12cm.

b. Độ dài đoạn thẳng ON là : 12 : 4 = 3 (cm)