Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Toán lớp 3

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 29 VBT Toán lớp 3 tập 1: Có 30kg muối chia đều vào 6 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam muối

CHIA SẺ
Bài 22. Bảng chia 6 – SBT Toán lớp 3: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 29 Vở bài tập Toán 3 tập 1. Tính nhẩm; Có 30kg muối chia đều vào 6 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam muối…

1: Tính nhẩm 

42 : 6                                                       6 : 6

18 : 6                                                       30 : 6

24 : 6                                                       36 : 6

48 : 6                                                       12 : 3

54 : 6                                                       12 : 4

60 : 6                                                       12 : 6

2: Tính nhẩm 

5 ⨯ 6                                                       3 ⨯ 6

6 ⨯ 5                                                       6 ⨯ 3

30 : 6                                                       18 : 6

30 : 5                                                       18 : 3

2 ⨯ 6                                                       4 ⨯ 6

6 ⨯ 2                                                       6 ⨯ 4

- Quảng cáo -

12 : 6                                                       24 : 6

12 : 2                                                       24 : 4

3: Có 30kg muối chia đều vào 6 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam muối ?

4: Có 30kg muối chia vào các túi, mỗi túi có 6kg muối. Hỏi có tất cả mấy túi muối ?

5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Trong các phép chia 12 : 2, 12 : 3, 12 : 4, 12 : 6 , phép chia có thương bé nhất là:

A. 12 : 2

B. 12 : 3

C. 12 : 4

D. 12 : 6

1:

- Quảng cáo -

42 : 6 = 7                                                 6 : 6 = 1

18 : 6 = 3                                                 30 : 6 = 5

24 : 6 = 4                                                 36 : 6 = 6

48 : 6 = 8                                                 12 : 3 = 4

54 : 6 = 9                                                 12 : 4 = 3

60 : 6 = 10                                               12 : 6 = 2

2: 

5 ⨯ 6 = 30                                               3 ⨯ 6 = 18

6 ⨯ 5 = 30                                               6 ⨯ 3 = 18

30 : 6 = 5                                                 18 : 6 = 3

30 : 5 = 6                                                 18 : 3 = 6

2 ⨯ 6 = 12                                               4 ⨯ 6 = 24

6 ⨯ 2 = 12                                               6 ⨯ 4 = 24

12 : 6                                                       24 : 6 = 4

12 : 2                                                       24 : 4 = 6

3: Tóm tắt

Số ki-lô-gam muối có trong mỗi túi :

30 : 6 = 5 (kg)

Đáp số : 5kg

4: Tóm tắt

Số túi muối là :

30 : 6 = 5 (túi)

Đáp số : 5 túi

5: Chọn đáp án D. 12 : 6