Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Tiếng Việt lớp 3

Luyện từ và câu – Tuần 23 Trang 21 Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2: Dựa vào bài thơ trên, viết câu trả lời cho mỗi câu hỏi sau. Bác kim giờ nhích về phía trước như thế nào ?

CHIA SẺ
Luyện từ và câu – Tuần 23: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 21. Đọc bài thơ :
Đồng hồ báo thức
Bác kim giò thận trọng
Nhích từng li, tùng li
Anh kim phút làm lì
Đi từng bước, từng bước..
Dựa vào bài thơ trên, viết câu trả lời cho mỗi câu hỏi sau. Bác kim giờ nhích về phía trước như thế nào ?…

(1): Đọc bài thơ

   Đồng hồ báo thức

    Bác kim giờ thận trọng

 Nhích từng li, từng li

Anh kim phút lầm lì

        Đi từng bước, từng bước.

     Bé kim giây tinh nghịch

     Chạy vút lên trước hàng

Ba kim cùng tới đích

          Rung một hồi chuông vang.

a) Viết câu trả lời cho mỗi câu hỏi trong bảng sau

Những vật nào được nhân hoá ?

Những vật ấy được nhân hoá bằng cách nào ?

Những vật ấy được gọi bằng gì?

Những vật ấy được tả bằng những từ ngữ nào ?

M : Kim giờ

bác

thận trọng nhích từng li, từng li

…………………

…………………

………………

…………………

…………………

………………

…………………

…………………

………………

b) Em thích hình ảnh nào? Vì sao?

……………………………………………………

2: Dựa vào bài thơ trên, viết câu trả lời cho mỗi câu hỏi sau

a) Bác kim giờ nhích về phía trước như thế nào ?

  Bác kim giờ …………………………

 b) Anh kim phút đi như thế nào ?

Anh kim phút……………………………

c) Bé kim giây chạy lên trước hàng như thế nào ?

 Bé kim giây……………………………

3: Viết câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm

Câu

Câu hỏi

a) Trương Vĩnh Ký hiểu biết rất rộng.

M : Trương Vĩnh Ký hiểu biết như thế nào ?

b) Ê-đi-xơn làm việc miệt mài suốt ngày đêm.

……………….

c) Hai chị em thán phục nhìn chú Lý

……………….

d) Tiếng nhạc nổi lên réo rắt.

……………….

- Quảng cáo -

1: Đọc bài thơ

 Đồng hồ báo thức

     Bác kim giờ thận trọng

 Nhích từng li, từng li

Anh kim phút lầm lì

        Đi từng bước, từng bước.

     Bé kim giây tinh nghịch

     Chạy vút lên trước hàng

Ba kim cùng tới đích

           Rung một hồi chuông vang.

a) Viết câu trả lời cho các câu hỏi trong bảng sau

Những vật nào được nhân hóa?

Những vật ấy được nhân hóa bằng cách nào?

Những vật ấy được gọi bằng gì?

Những vật ấy được tả bằng những từ ngữ nào?

Kim giờ

bác

thận trọng nhích từng li,  từng li.

Kim phút

anh

lầm lì, đi từng bước, từng bước.

Kim giây

tinh nghịch chạy vút lên trước hàng.

Ba kim

 

cùng tới đích, rung một hồi chung vang.

 b) Em thích hình ảnh nào ? Vì sao ?

Em thích hình ảnh ba chiếc kim cùng tới đích một lúc, bởi vì khi tả mỗi chiếc kim có mỗi tính cách khác nhau nhưng cả ba đều có trách nhiệm hoàn thành công việc chung.

2: Dựa vào bài thơ trên, viết câu trả lời cho các câu hỏi

a) Bác kim giờ nhích về phía trước như thế nào ?

   Bác kim giờ nhích về phía trước một cách thận trọng.

b) Anh kim phút đi như thế nào ?

   Anh kim phút đi từng bước, từng bước lầm lì.

c) Bé kim giây chạy lên trước hàng như thế nào ?

   Bé kim giây tinh nghịch chạy vút lên trước hàng thật nhanh.

 3: Viết câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm :

 Câu

 Câu hỏi

a) Trương Vĩnh Ký hiểu biết rất rộng.

Trương Vĩnh Ký hiểu biết như thế nào ?

b) Ế-đi-xơn làm việc miệt mài suốt ngày đêm

 Ê-đi-xơn làm việc thế nào ?

c) Hai chị em thán phục nhìn chú Lý.

 Hai chị em nhìn chú Lý thế nào ?

d) Tiếng nhạc nổi lên réo rắt.

 Tiếng nhạc nổi lên ra sao ?