Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Tiếng Việt lớp 3

Chính tả – Tuần 34 Trang 70 Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2: Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm. Giải câu đố

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 34: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 70. Nhớ lại và viết tên một số nước Đông Nam Á; Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm. Giải câu đố…

1: Nhớ lại và viết tên một số nước Đông Nam Á

…………………………………………………………

(2): a) Điền tr hoặc ch vào chỗ trống. Giải câu đố

           Lưng đằng…..ước, bụng đằng sau

Con mắt ở dưới, cái đầu ở trên.

                          Là…………

b) Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm. Giải câu đố

Một ông cầm hai cây sào

Đuôi đàn cò trâng chạy vào trong hang.

                            Là……………

1: Nhớ lại và viết tên một số nước Đông Nam Á vào chỗ trống

Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông-Ti-mor, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Thái Lan, Việt Nam, Xin-ga-po.

(2): a) Điển tr hoặc ch vào chỗ trống. Giải câu đố

                Lưng đằng trước, bụng đằng sau

Con mắt ở dưới, cái đầu ở trên.

cái chân

b) Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm. Giải câu đố.

   Một ông cầm hai cây sào

    Đuổi đàn cò trắng chạy vào trong hang.

                                          Là động tác cẩm đũa và cơm vào miệng