Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Tiếng Việt lớp 3

Chính tả – Tuần 31 Trang 58 Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2: Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã. Giải câu đố

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 31: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 58. Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 điển vào chỗ trống r, d hoặc gi. Giải câu đố; Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã. Giải câu đố…

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 

1: Điển vào chỗ trống r, d hoặc gi. Giải câu đố

…..áng hình không thấy, chỉ nghe

Chỉ nghe xào xạc vo ve trên cành

Vừa ào ào giữa …..ừng xanh

Đã về bên cửa ……ung mành leng keng.

Là…………………

2: Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã. Giải câu đố

                                                               

Giọt gì từ biên, từ sông

Bay lên lơ lưng mênh mông lưng trời

Coi tiên thơ thân rong chơi

Gặp miền giá rét lại rơi xuống trần.

              Là…………………….

 Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 

1: Điển vào chỗ trống r, d hoặc gi. Giải câu đố

         Dáng hình không thấy, chỉ nghe

Chỉ nghe xào xạc vo ve trên cành

Vừa ào ào giữa rừng xanh

Đã về bên cửa rung mành leng keng.

                                                Là gió

2: Đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã. Giải câu đố

Giọt gì từ biển, từ sông

Bay lên lơ lửng mênh mông lưng trời

Cõi tiên thơ thẩn rong chơi

Gặp miền giá rét lại rơi xuống trần.

                                  Là giọt nước mưa