Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Bài tập Tiếng anh 3 - Thí điểm

Short story: Cat and mouse 3 trang 38, 39 Sách Anh lớp 3 thí điểm: Unscramble these words from the conversation.

CHIA SẺ
Unit 15: Do You Have Any Toys? – Bạn Có đồ Chơi Nào Không SGK Tiếng Anh lớp 3 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Short story: Cat and mouse 3 trang 38, 39 SGK Tiếng Anh lớp 3 thí điểm. Read the story. Put these lines in the correct bubbles. Then listen and check.; Unscramble these words from the conversation.

Bài 1.  Read the story. Put these lines in the correct bubbles. Then listen and check. (Đọc câu chuyện. Điền những phần còn thiếu vào khung hội thoại cho đúng. Sau đó nghe và kiểm tra lại).

Click tại đây để nghe:

a)  There are eight rooms in my house. How many rooms are there in your house?

b)   How many brothers and sisters do you have?

I have two sisters and one brother.

c)  Where are they?

They are here.

d)  Who is Mimi?

Mimi is my sister.

1. Who’s Mimi?

2. How many brothers and sisters do you have?

3. Where are they?

4. How many rooms are there in your house?

Audio script

Miu: Who’s Mimi?

Chit: She’s my sister.

Miu: How many brothers and sisters do you have?

Chit: I have two sisters and one brother.

Miu: Where are they?

Chit: They are here.

Miu: Hello!Chit: This is my sister Mimi and this is my sister Nini.

Mimi and Nini: Hello!

Chit:- And that’s my brother, Jack.

Miu: Hello!

Jack: Hello!

Miu: How many rooms are there in your house?

Chit: Eight.

Miu: Eight rooms? That’s a big house!

Chit: Yes, it’s a big mouse house!

Miu: A big mouse house! That’s nice!

Chit: Yes, it is!

Bài 2.  Correct the answers. (Sửa những câu trả lời sau).

1. No, he has two sisters.

2. No, he has one brother.

3. No, Chit’s brother name is Jack,

4. No, there are eight rooms in the mouse house.

Bài 3.  Unscramble these words from the conversation.

(Sắp xếp lại những từ có trong cuộc đàm thoại trên).

a. sister (chị/em gái) b. brother (anh/em trai)

c. house (căn nhà) d. rooms (nhiều căn phòng)

e. hello (xin chào) f. mouse (chuột)

Bài 4.  Complete the conversation between Miu and Mimi. (Hoàn thành đoạn hội thoại giữa Miu và Mimi).

Click tại đây để nghe:

 (1) name’s    (2) your name (3) name’s (4) to meet you (5) Nice to meet you

Miu: Xin chào, tên của mình là Miu.

Tên bạn là gì? Mimi: Tên của mình là Minni.

Miu: Rất vui được gặp bọn, Mimi.

Mimi: Mình cũng rất vui được gặp bạn, Miu.

Audio script

Miu: Hello, my name’s Miu. What’s your name?

Mimi: My name’s Mimi.

Miu: Nice to meet you, Mimi.

Mimi: Nice to meet you too, Miu.