Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Bài tập Tiếng anh 3 - Thí điểm

Ngữ pháp: Unit 20 – Where’s Sa Pa? – Sa Pa ở đâu SGK Tiếng Anh lớp 3 mới.

CHIA SẺ
Unit 20: Where’s Sa Pa? Sa Pa ở đâu SGK Tiếng Anh lớp 3 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Ngữ pháp: Unit 20 – Where’s Sa Pa?. 1. Khi muốn hỏi về một nơi chốn (địa danh) nào đó ở đâu, ta thường sử dụng mẫu câu sau: Where is + danh từ chỉ địa danh? ….Ở đâu.Và để trả lời cho câu hỏi trên, chúng ta sử dụng mẫu câu sau: It’s in + từ chỉ vị trí…

NGỮ PHÁP

1. Khi muốn hỏi về một nơi chốn (địa danh) nào đó ở đâu, ta thường sử dụng mẫu câu sau:

Where is + danh từ chỉ địa danh?

….Ở đâu

Và để trả lời cho câu hỏi trên, chúng ta sử dụng mẫu câu sau:

It’s in +  từ chỉ vị trí

Nó ở …

Từ chỉ vị trí ở đây là: north (miền Bắc), central (miền Trung), south (miền Nam)

Ex: Where is Nha trang?

Nha trang ở đâu?

It’s in central Viet Nam.

Nó ở miền Trung Việt Nam.

2. Khi muốn hỏi về khoảng cách của địa danh này với địa danh khác, ta có thể sử dụng cấu trúc sau:

Is + danh từ chỉ địa danh + near + danh từ chỉ địa danh?

… gần… phải không?

Để trả lời cho câu hỏi trên, chúng ta có 2 cách trả lời:

–  Nếu trả lời đúng với ý câu hỏi thì:

Yes, it is.

Vâng, nó gần.

–  Còn nếu trả lời không đúng (nó không gần) với ý câu hỏi thì:

No, it isn’t. It’s far from + danh từ chỉ địa danh.

Không, nó không gần. Nó xa so với…