Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Bài tập Tiếng anh 3 - Thí điểm

Lesson 2 – Unit 2 trang 14, 15 Sách tiếng Anh lớp 3 thí điểm: How do you spell your name?

CHIA SẺ
Unit 2: What’s Your Name? – Bạn Tên Là Gì SGK Tiếng Anh lớp 3 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Lesson 2 – Unit 2 trang 14, 15 SGK tiếng Anh lớp 3 thí điểm. Look, listen and repeat.; How do you spell your name?

Lesson 2 (Bài học 2)

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại)

Click tại đây để nghe:

a) What’s your name? Bạn tên là gì?

My name’s Linda. Mình tên là Linda.

b) How do you spell your name?

Tên bạn đánh vần thế nào?

L-l-N-D-A.

Bài 2: Point and say. (Chỉ và nói).

Click tại đây để nghe:

a)   How do you spell your name?

Tên bạn đánh vần thế nào?

L-l-N-D-A.

b)   How do you spell your name?

Tên bạn đánh vần thế nào? P-E-T-E-R.

Bài 3: Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

What’s your name? Bạn tên là gì?

My name’s Hoa. Mình tên là Hoa.

How do you spell your name?

Tên bạn đánh vần thế nào?

H-0-A

What’s your name? Bạn tên là gì?

My name’s Quan. Mình tên là Quân.

How do you spell your name?

Tên bạn đánh vần thế nào? Q-U-A-N.

Bài 4: Listen and number. (Nghe và điền số).

Click tại đây để nghe:

a 4    b 2       c 1       d

Audio script

1. Peter. My name’s Peter.

Mai: Hello, Peter. My name’s Mai.

2. Linda: My name’s Linda. What’s your name?

Quan: Hi, Linda. My name’s Quan.

3. Mai: How do you spell your name?

Linda: L-I-N-D-A.

4. Quan: How do you spell your name?

Peter: P-E-T-E-R.

Bài 5: Read and match. (Đọc và nối).

— c     2-b       3 – a

1. A: Hi. My name’s Linda. Xin chào. Mình tên là Linda.

B: Hi, Linda. I’m Hoa. Xin chào, Linda. Mình tên là Hoa.

A: What’s your name? Bạn tên là gì?

B: My name’s Peter. Mình tên là Peter.

A: How do you spell your name?

Tên bạn đánh vần thế nào?

B: N-A-M.

Bài 6: Let’s write. (Chúng ta cùng viết).

What’s your name? Bạn tên là gì?

My name’s Hoa. Mình tên là Hoa.

How do you spell your name?

Tên bạn đánh vần thế nào?

H-O-A.