Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Bài tập Tiếng anh 3 - Thí điểm

Vocabulary – Từ vựng – Unit 2 What’s Your Name? – Bạn Tên Là Gì SGK Tiếng Anh 3 thí điểm

Unit 2: What’s Your Name? – Bạn Tên Là Gì SGK Tiếng Anh lớp 3 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary – Từ vựng – Unit 2 SGK Tiếng Anh 3 thí điểm. Tổng hợp Từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 1 SGK tiếng anh 3 mới: my: của tôi; you: bạn (người cùng đối thoại) …

UNIT 2. WHAT’S YOUR NAME?

– are: là

– is: là

– my: của tôi

– name: tên

– what: gì

– you: bạn (người cùng đối thoại)

– your: của bạn, của các bạn

Advertisements (Quảng cáo)