Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Bài tập Tiếng anh 3 - Thí điểm

Lesson 1 – Unit 10 trang 64, 65 SGK Tiếng Anh lớp 3 thí điểm: What do you do at break time?

CHIA SẺ
Unit 10: What Do You Do At Break Time? – Bạn Làm Gì Vào Giờ Giải Lao SGK Tiếng Anh lớp 3 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Lesson 1 – Unit 10 trang 64, 65 SGK Tiếng Anh lớp 3 thí điểm. Read and write.; What do you do at break time?

Lesson 1 (Bài học 1)

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

Click tại đây để nghe:

a)   What do you do at break time, Mai?

Bạn làm gì vào giờ giải lao vậy Mai?

I play badminton.

Mình chơi cầu lông.

b)  And what about you, Phong?

Còn bạn thì sao, Phong?

I play football.

Mình chơi đó bóng.

Bài 2: Point and say. (Chỉ và nói).

a)  What do you do at break time? Bạn làm gì vào giờ giải lao?

I play football.

Mình chơi bóng đá.

b)  What do you do at break time? Bạn làm gì vào giờ giải lao?

I play basketball.

Mình chơi bóng rổ.

c)  What do you do at break time? Bạn làm gì vào giờ giải lao?

I play chess.

Mình chơi cờ.

d)  What do you do at break time? Bọn làm gì vào giờ giải lao?

I play table tennis.

Mình chơi bóng bàn.

Bài 3: Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

What do you do at break time? Bạn làm gì vào giờ giải lao?

I play football.

Mình chơi bóng đá.

What do you do at break time? Bạn làm gì vào giờ giải lao?

I play basketball.

Mình chơi bóng rổ.

What do you do at break time? Bạn làm gì vào giờ giải lao?

I play chess.

Mình chơi cờ.

What do you do at break time?

Bạn làm gì vào giờ giải lao?

I play table tennis.

Mình chơi bóng bàn.

What do you do at break time?

Bạn làm gì vào giờ giỏi lao?

I play badminton.

Mình chơi cầu lông.

Bài 4: Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn).

Click tại đây để nghe:

1. b                     2. b         3. a

Audio script

1. Tony: What do you do at break time?

Mai: I play badminton.

2. Linda: What do you do at break time?

Mai: I play basketball.

3. Mai: What do you do at break time?

Nam: I play table tennis.

Bài 5: Read and write. (Đọc và viết).

Xin chào. Mình tên là Nam. Đây là những người bạn của mình, Quân, Mai, Linda, Tony và Phong. Vào giờ giải lao, chúng mình chơi những trò chơi và môn thể thao khác nhau. Quân và mình chơi cờ. Mai và Phong chơi bóng bàn. Linda và Tony chơi cầu lông.

1. Quan and Nam play chess.

Quân và Nam chơi cờ.

2. Mai and Phong play table tennis.

Moi và Phong chơi bóng bàn.

3. Linda and Tony play badminton.

Linda và Tony chơi cầu lông.

Bài 6: Write about you. (Viết về bạn).

What do you do at break time?

I play football.