Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Family & Friends Special Grade 3

Lesson Three: Song – Unit 3: Do you have a milkshake? – Family & Friends Special Edition Grade 3: Listen and sing.

Unit 3: Do You Have A Milkshake? – Family & Friends Special Edition Grade 3. Giải bài tập Lesson Three: Song – Unit 3: Do you have a milkshake? – Family & Friends Special Edition Grade 3. Listen and sing.

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

  

2. Listen and sing.

Click here to listen

3. Sing and do.

Script:

Let’s count to one hundred!

Let’s count to one hundred.

It’s time to start.

10,20, 30 …

Yes, good start!

Let’s count to one hundred.

Advertisements (Quảng cáo)

It’s easy to do.

40, 50, 60 …

Yes, clever you!

Let’s count to one hundred.

It’s easy if you try.

70, 80 …

The numbers are high.

Let’s count to one hundred.

Advertisements (Quảng cáo)

Counting is fun!

90, 100.

Now we are done.

Dịch:

Hãy đếm tới 100!

Hãy đếm tới 100!

Thời gian bắt đầu,

10, 20, 30 …

Vâng, bắt đầu tốt!

hãy đếm tới 100

Thật dễ để đếm

40, 50, 60…

Đúng rồi, các bạn thật thông minh.

Hãy đếm tới 100

Thật dễ dàng nếu bạn cố gắng

70, 80…

Những số thật là cao

Hãy đếm tới 100

Đếm số thật là vui

90, 100

Bây giờ chúng ta đã xong.

Advertisements (Quảng cáo)