Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Family & Friends Special Grade 3

Lesson Three: Song – Unit 12 – Family & Friends Special Edition Grade 3: Listen and sing

Unit 12: Look At The Photos! – Family & Friends Special Edition Grade 3. Giải bài tập Lesson Three: Song – Unit 12 – Family & Friends Special Edition Grade 3. Listen and sing.

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Script:

neat: ngăn nắp

messy: lộn xộn

floor: sàn nhà

2. Listen and sing

Click here to listen

3. Sing and do.

 Script:

The house was so messy!

Hello, Mom

The party was fun.

Advertisements (Quảng cáo)

Everyone was happy.

Each and every one.

But after the party,

Balloons were on ther door.

Food was on the table,

And cards were on the floor.

The house was so messy,

But here is your surprise …

Open the door,

And open your eyes!

Advertisements (Quảng cáo)

The food is in the kitchen,

The house is very neat.

There is no more work to do,

So come and take a seat.

Thank you!

Dịch:

Ngôi nhà rất là bừa bộn!

Xin chào, mẹ

Bữa tiệc rất là vui

Mọi người rất hạnh phúc.

Từng người và mọi người.

Nhưng sau bữa tiệc

Những quả bóng trên sàn nhà

Thức ăn đầy trên bàn

Và thiệp đầy trên sàn

Ngôi nhà rất là bừa bộn

Nhưng điều này sẽ khiến mẹ ngạc nhiên …

Hãy mở cửa ra

Và mở mắt của mẹ!

Thức ăn trong nhà bếp,

Ngôi nhà rất ngăn nắp.

Không có nhiều việc để làm,

Vì vậy hãy đến và ngồi xuống.

Cảm ơn mẹ!

Advertisements (Quảng cáo)