Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Family & Friends Special Grade 3

Lesson Four: Phonics – Unit 12 – Family & Friends Special Edition Grade 3: Circle the short vowels. Underline the long vowels.

Unit 12: Look At The Photos! – Family & Friends Special Edition Grade 3. Giải bài tập Lesson Four: Phonics – Unit 12 – Family & Friends Special Edition Grade 3. Circle the short vowels. Underline the long vowels.

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Script:

cub: con thú con

cube: khối hộp

cap: mũ lưới trai

cape: áo choàng

pin: ghim

pine: cây thông

2. Listen and chant.

Click here to listen

Advertisements (Quảng cáo)

Script:

A lion cub plays with a cube.

Cub, cub, cub. Cube, cube, cube.

There’s a big pin under the pine.

Pin, pin, pin. Pine, pine, pine.

She has a red cap and a cape.

Cap, cap, cap. Cape, cape, cape.

Dịch

Có một con sư tử con chơi với một khối hộp

Advertisements (Quảng cáo)

Thú con, thú con, thú con. Khối hộp, khối hộp, khối hộp

Có một cái ghim lớn dưới cây thông

Ghim, ghim, ghim. Cây thông, cây thông, cây thông

Cô ấy có một chiếc mũ lưới trai và áo choàng màu đỏ.

Mũ lưới trai, mũ lưới trai, mũ lưới trai. Áo choàng, áo choàng, áo choàng.

3. Circle the short vowels. Underline the long vowels.

1. Tim / 2. cube / 3. cap / 4. pin

5. cape / 6. time / 7. cub / 8. pine

1. Tim / 2. cube / 3. cap / 4. pin

5. cape / 6. time / 7. cub / 8. pine

4. Listen and circle the correct word.

Click here to listen

Script:

1. cube

2. pin

3. cap

4. cub

5. pine

Advertisements (Quảng cáo)