Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Family & Friends Special Grade 3

Lesson Four: Phonics – Unit 10 – Family & Friends Special Edition Grade 3: Listen and complete the word.

CHIA SẺ
Unit 10: You’re Sleeping! – Family & Friends Special Edition Grade 3. Giải bài tập Lesson Four: Phonics – Unit 10 – Family & Friends Special Edition Grade 3. Listen and complete the word.

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Script:

June: tháng Sáu

flute: sáo

tube: ống

cube: khối hộp

2. Listen and chant.

Click here to listen

Script:

This month is June

And it’s my birthday!

I have a fun cube,

I can play all day.

I have a new flute

For my birthday,

And a poster in a tube.

What a happy day!

Dịch:

Tháng này là Tháng Sáu

Và là sinh nhật của tôi

Tôi có một khối hộp thú vị

Tôi có thể chơi cả ngày.

Tôi có một cây sáo mới

Cho sinh nhật của tôi

Và một áp phích trên ống.

Một ngày thật hạnh phúc!

3. Read the chant again. Circle the sound u_e

4. Listen and complete the word.

Click here to listen

 

2. June

3. flute

4. cube