Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Giải Toán lớp 3

Bảng chia 8 Toán 3: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 59 – Tính nhẩm 8×5=?

Một tấm vải dài 32m được cắt thành 8 mảnh bằng nhau. Hỏi mỗi mảnh dài mấy mét?… Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 59 Bài bảng chia 8 Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 1

Bài 1.Tính nhẩm

24 : 8 =

16 : 8 =

56 : 8 =

80 : 8 =

40 : 8 =

48 : 8 =

64 : 8 =

48 : 6 =

32 : 8 =

8 : 8 =

72 : 8 =

56 : 7 =

 Giải :

24 : 8 = 3

16 : 8 = 2

56 : 8 = 7

80 : 8 = 10

40 : 8 =5

48 : 8 = 6

64 : 8 = 8

48 : 6 = 8

32 : 8 = 4

8 : 8 = 1

72 : 8 = 9

56 : 7 = 8

 Bài 2Tính nhẩm

8 x 5  =

8 x 4  =

8  x 6 =

8 x 3 =

40 : 8 =

32 : 8 =

48 : 8 =

24 : 8 =

40 : 5 =

32 : 4 =

48 : 6 =

24 : 3 =

 Giải

8 x 5  = 40

8 x 4  = 32

8  x 6 = 48

8 x 3 = 24

40 : 8 = 5

32 : 8 = 4

48 : 8 = 6

24 : 8 = 3

40 : 5 = 8

32 : 4 = 8

48 : 6 = 8

24 : 3 = 8

 ( Chú ý : Mối quan hệ giữa nhân và chia).

Bài 3. Một tấm vải dài 32m được cắt thành 8 mảnh bằng nhau. Hỏi mỗi mảnh dài mấy mét?

Advertisements (Quảng cáo)

Chiều cao của mỗi mảnh vải là :

Advertisements (Quảng cáo)

32 : 8 = 4 (mảnh)

Đáp số: 4 mảnh

Bài 4. Một tấm vải dài 32 mét được cắt thành các mảnh, mỗi mảnh dài 8 m. Hỏi cắt được thành mấy mảnh vải?

Số mảnh vải cắt được là:

32 : 8 = 4 (mảnh)

Đáp số: 4 mảnh vải

Advertisements (Quảng cáo)