Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Giải Toán lớp 3

Bài toán giải bằng hai phép tính: Giải bài 1, 2, 3 trang 50 Toán lớp 3

Nêu bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán…Giải bài 1, 2, 3 trang 50 bài Bài toán giải bằng hai phép tính Sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 3.

Bài 1. Anh có 15 tấm bưu ảnh, em có ít hơn anh 7 tấm bưu ảnh. Hỏi cả hai anh em có bao nhiêu tấm bưu ảnh?

Số tấm bưu ảnh của em là:

15 – 7 = 8 (tấm)

Số tấm bưu ảnh của 2 anh em là:

15 + 8 = 23 ( tấm)

Đáp số: 23 tấm

Bài 2. Thùng thứ nhất đựng 18 lít dầu, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 6 lít dầu. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu lít dầu?

Advertisements (Quảng cáo)

Số lít dầu ở thùng thứ hai là:

18 + 6 = 24 ( lít)

Số lít dầu ở cả hai thùng là:

Advertisements (Quảng cáo)

18 + 24 = 42 (lít)

Đáp số: 42 lít

Bài 3. Nêu bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó.

Có thể nêu bài toán như sau:

Bao gạo cân nặng 27 kg, bao ngô nặng hơn bao gạo 5 kg. Hỏi cả bao đó cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

Bao ngô cân nặng là:

27 + 5 = 32 (kg)

Cả hai bao cân nặng là:

27 + 32 = 59 (kg)

Đáp số: 59 kg

Advertisements (Quảng cáo)