Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 95 VBT môn Toán 2 tập 1: Bao xi măng cân nặng 50 kg, thùng sơn nhẹ hơn bao xi măng 28kg. Hỏi thùng sơn cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

CHIA SẺ
Bài 79+80+81. ôn tập về phép cộng và phép trừ – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 95 Vở bài tập toán 2 tập 1. Tính nhẩm;Bao xi măng cân nặng 50 kg, thùng sơn nhẹ hơn bao xi măng 28kg. Hỏi thùng sơn cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam?…

1: Tính nhẩm

a)

\(\eqalign{
& 7 + 5 = … \cr
& 5 + 7 = … \cr} \)    \(\eqalign{& 4 + 9 = … \cr & 9 + 4 = … \cr} \)    \(\eqalign{& 8 + 7 = … \cr & 7 + 8 = … \cr} \)

\(\eqalign{
& 2 + 9 = … \cr
& 9 + 2 = … \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& 16 – 8 = … \cr
& 14 – 7 = … \cr} \)    \(\eqalign{& 11 – 9 = … \cr & 17 – 9 = … \cr} \)      \(\eqalign{& 12 – 5 = … \cr & 16 – 9 = … \cr} \)

\(\eqalign{
& 13 – 6 = … \cr
& 15 – 8 = … \cr} \)

2: Đặt tính rồi tính

a) 39 + 25                    100 – 88

44 + 55                        100 – 4

b) 83 – 27                     56 – 49

36 + 38                        71 – 53

3: Tìm x

a)  x + 17 = 45

b) x – 26 = 34

c) 60 – x = 20

4: Bao xi măng cân nặng 50 kg, thùng sơn nhẹ hơn bao xi măng 28kg. Hỏi thùng sơn cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

5: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

Số hình tứ giác trong hình bên là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

1: a)

\(\eqalign{
& 7 + 5 = 12 \cr
& 5 + 7 = 12 \cr} \)         \(\eqalign{& 4 + 9 = 13 \cr & 9 + 4 = 13 \cr} \)           \(\eqalign{& 8 + 7 = 15 \cr & 7 + 8 = 15 \cr} \)

\(\eqalign{
& 2 + 9 = 11 \cr
& 9 + 2 = 11 \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& 16 – 8 = 8 \cr
& 14 – 7 = 7 \cr} \)          \(\eqalign{& 11 – 9 = 2 \cr & 17 – 9 = 8 \cr} \)           \(\eqalign{& 12 – 5 = 7 \cr & 16 – 9 = 7 \cr} \)

\(\eqalign{
& 13 – 6 = 7 \cr
& 15 – 8 = 7 \cr} \)

2:  

3: a)  x + 17 = 45

     x         = 45 – 17

     x         = 28

b) x – 26 = 34

     x       = 34 + 26

     x       = 60

c) 60 – x = 20

     x       = 60 – 20

     x       = 40

4: Tóm tắt

Thùng sơn cân nặng:

50 – 28 = 22 (kg)

Đáp số: 22 kg.

5: Chọn đáp án C