Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 102 VBT môn Toán 2 tập 1: Thùng bé có 22kg sơn, thùng to có nhiều hơn thùng bé 8kg sơn. Hỏi thùng to có bao nhiêu ki – lô – gam sơn?

CHIA SẺ
Bài 85+86+87. luyện tập chung – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 102 Vở bài tập toán 2 tập 1. Đặt tính rồi tính; Thùng bé có 22kg sơn, thùng to có nhiều hơn thùng bé 8kg sơn. Hỏi thùng to có bao nhiêu ki – lô – gam sơn?…

1: Đặt tính rồi tính

48 + 48                      92 – 37

62 + 38                     100 – 43

2: Ghi kết quả tính

\(\eqalign{
& 15 – 7 + 8 = … \cr
& 6 + 7 – 9 = … \cr
& 12 – 5 + 7 = … \cr} \)                \(\eqalign{& 17 – 9 + 8 = … \cr & 9 + 6 – 7 = … \cr & 14 – 5 + 3 = … \cr} \)

\(\eqalign{
& 8 + 8 – 9 = … \cr
& 17 – 8 + 6 = … \cr
& 6 + 9 – 9 = … \cr} \)

3: Viết số thích hợp vào ô trống

a)

Số hạng

45

24

35

Số hạng

5

35

56

Tổng

84

96

b)

Số bị trừ

56

79

100

Số trừ

19

28

28

Hiệu

35

39

4: Thùng bé có 22kg sơn, thùng to có nhiều hơn thùng bé 8kg sơn. Hỏi thùng to có bao nhiêu ki – lô – gam sơn?

5: Hãy kéo dài đoạn thẳng AB theo chiều mũi tên để được đoạn thẳng AC dài 1dm

1:

2: \(\eqalign{
& 15 – 7 + 8 = 16 \cr
& 6 + 7 – 9 = 4 \cr
& 12 – 5 + 7 = 14 \cr} \)                    \(\eqalign{& 17 – 9 + 8 = 16 \cr & 9 + 6 – 7 = 8 \cr & 14 – 5 + 3 = 12 \cr} \)

\(\eqalign{
& 8 + 8 – 9 = 7 \cr
& 17 – 8 + 6 = 15 \cr
& 6 + 9 – 9 = 6 \cr} \)

3: a)

Số hạng

45

24

35

40

Số hạng

5

60

35

56

Tổng

50

84

70

96

b)

Số bị trừ

56

63

79

100

Số trừ

19

28

40

28

Hiệu

37

35

39

72

4: Tóm tắt

Thùng to nặng số ki-lô-gam là:

22 + 8 = 30 (kg)

Đáp số: 30kh

5: