Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 VBT Toán 2 tập 1: Mẹ nuôi 22 con gà mái và 10 con gà trống. Hỏi mẹ nuôi tất cả bao nhiêu con gà?

CHIA SẺ
Bài 4. Luyện tập: SBT Toán lớp 2 – Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 Vở bài tập Toán 2 tập 1. Tính; Mẹ nuôi 22 con gà mái và 10 con gà trống. Hỏi mẹ nuôi tất cả bao nhiêu con gà?…

1: Tính

2: Tính nhẩm

60 + 20 + 10 =          40 + 10 + 20 =           30 + 20 + 20 =

60 + 30 =                   40 + 30 =                  30 + 40 =

3: Đặt tính rồi tính, biết các số hạng là

34 và 42                         40 và 24                         8 và 31

4: Mẹ nuôi 22 con gà mái và 10 con gà trống. Hỏi mẹ nuôi tất cả bao nhiêu con gà?

Bài giải

5: Điền chữ thích hợp vào ô trống

BÀI GIẢI

1: 

2: 60 + 20 + 10 = 90                   40 + 30 = 70

60 + 30 = 90                           30 + 20 + 20 = 70

40 + 10 + 20 = 70                    30 + 40 = 70

3: 

4: Bài giải

Tóm tắt

Mẹ nuôi: 22 con gà mái

              : 10 con gà trống

Mẹ nuôi tất cả: … con gà?

Bài giải

Số con gà mẹ nuôi tất cả là:

          22  +  10 = 32 (con)

                   Đáp số: 32 con

5: