Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 8 VBT Toán 2 tập 1: Viết cm hoặc dm vào chỗ chấm thích hợp

CHIA SẺ
Bài 6. Luyện tập – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài tập Toán 2 tập 1. Số; Viết cm hoặc dm vào chỗ chấm thích hợp…

1: a) Số?

\(1dm\,\,\, = \,\,\,\,cm\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,10cm\,\,\, = \,\,\,\,dm\)

    b) Viết 1dm, 2dm vào chỗ chấm thích hợp:

 2: Số?

3: Điền dấu >, <, =

\(\eqalign{
& 2dm\,\,\,\, = \,\,\,…\,\,\,cm\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,20cm\,\,\,\, = \,\,\,…\,\,\,dm \cr
& 3dm\,\,\,\, = \,\,\,…\,\,\,cm\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,30cm\,\,\,\, = \,\,\,…\,\,\,dm \cr
& 5dm\,\,\,\, = \,\,\,…\,\,\,cm\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,50cm\,\,\,\, = \,\,\,…\,\,\,dm \cr
& 9dm\,\,\,\, = \,\,\,…\,\,cm\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,90cm\,\,\,\, = \,\,\,…\,\,\,dm\, \cr} \)

4: Viết cm hoặc dm vào chỗ chấm thích hợp

BÀI GIẢI

1:

a)    \(1dm\,\,\, = \,\,10\,\,cm\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,10cm\,\,\, = \,\,\,1\,dm\)

b)

 

2: 

 \(\eqalign{
& \,\,\,\,\,\,\,\,2dm\,\,\,\, = \,\,\,20\,\,\,cm\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,20cm\,\,\,\, = \,\,\,2\,\,dm \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,3dm\,\,\,\, = \,\,\,30\,\,cm\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,30cm\,\,\,\, = \,\,\,3\,\,\,dm \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,5dm\,\,\,\, = \,\,\,50\,\,\,cm\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,50cm\,\,\,\, = \,\,5\,\,\,dm \cr
& \,\,\,\,\,\,\,9dm\,\,\,\, = \,\,\,90\,\,cm\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,90cm\,\,\,\, = \,\,\,9\,\,\,dm \cr} \)

3: \(\eqalign{
& 8dm\,\,\,\, = \,\,\,80cm\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9dm\,\,\,\, – \,\,\,4dm\,\,\, > \,\,\,\,40cm\, \cr
& 3dm\,\,\,\, > \,\,\,20cm\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1dm\,\,\,\, + \,\,\,4dm\,\,\, < \,\,\,\,60cm\, \cr} \)

4: