Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - KNTT

Review 2 – Phil and Sue trang 37 Tiếng Anh 2 Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài Phil and Sue – Review 2 trang 37 SGK Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1. Listen and read.

(Nghe và đọc.) 

Phil: Hello, I’m Phonic Phil!

(Xin chào, tôi là Phonic Phil!)

Sue: … and I’m Super Sue!

(… và mình là Super Sue!)

1. 

Phil: Let’s go to Ba’s village!

(Hãy đến làng của Ba!)

Sue: Great!

(Tuyệt vời!)

2. 

Sue: Hello Ba. And hello, …

(Xin chào Ba. Và xin chào, …)

Advertisements (Quảng cáo)

Ba: Hi, Phil and Sue. This is my mother.

(Xin chào, Phil và Sue. Đây là mẹ của tôi.)    

3. 

Sue: Pass me the juice, please.

(Làm ơn cho tôi nước trái cây.)

Ba: Here you are.

(Của bạn đây.)

Sue: Thank you!

(Cảm ơn bạn!)

Advertisements (Quảng cáo)

4.

4.

Sue: Oh, there’s a volleyball.

(Ồ, có một quả bóng chuyền.)

Phil: Let’s play.

(Chúng mình cùng chơi nhé.)

Sue: OK.

(Được thôi.)

Bài 2. Look again and circle.

(Xem lại và khoanh chọn.)

– juice: nước ép

– village: ngôi làng

Từ vựng

1. quiz” câu đố” /kwɪz/”

2. square” hình vuông” /skweə(r)/”

3. box” hộp” /bɒks/”

4. juice” nước ép hoa quả” /dʒuːs/”

5. jelly” thạch” /ˈdʒeli/”

6. village” làng, ngôi làng” /ˈvɪlɪdʒ/”

7. ox” con bò đực” /ɒks/”

8. van” xe thùng” /væn/”

Advertisements (Quảng cáo)