Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - KNTT

Lesson 1 Unit 5 In the classroom – Tiếng Anh 2 Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải Lesson 1 Unit 5. In the classroom – bài 1, 2 trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

 

– question: câu hỏi

– square: hình vuông

Advertisements (Quảng cáo)

– quiz: câu đố

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

Advertisements (Quảng cáo)

– question: câu hỏi

– square: hình vuông

– quiz: câu đố

Từ vựng

1. question” câu hỏi” /ˈkwestʃən/”

2. square” hình vuông” /skweə(r)/”

3. quiz” câu đố” /kwɪz/”

Advertisements (Quảng cáo)