Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - KNTT

Giải Lesson 2 Unit 5 In the classroom – Tiếng Anh 2 Kết nối tri thức

Lời giải Lesson 2  Unit 5. In the classroom – bài 3, 4, 5 trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 3. Listen and chant.

(Nghe và nói.) 

 

Q, q, a square

(Q, q, một hình vuông)

He’s colouring a square.

(Anh ấy đang tô màu một hình vuông.)

Q, q, a question.

(Q, q, một câu hỏi.)

He’s answering a question.

(Anh ấy đang trả lời một câu hỏi.)

Advertisements (Quảng cáo)

Q, q, a quiz

(Q, q, một bài kiểm tra)

She’s doing a quiz.

(Cô ấy đang giải câu đố.)

Bài 4. Listen and tick.

(Nghe và đánh dấu ) t

 

Advertisements (Quảng cáo)

1. a: He’s colouring a square.

(Cậu ấy đang tô màu hình vuông.)

2. b: She’s doing a quiz.

(Cô ấy đang giải câu đố.)

Bài 5. Look and write.

(Nhìn và viết.)

– square

– Quiz, quiz

– Question, question

Từ vựng

1. question” câu hỏi” /ˈkwestʃən/”

2. square” hình vuông” /skweə(r)/”

3. quiz” câu đố” /kwɪz/”

Advertisements (Quảng cáo)