Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - KNTT

Hướng dẫn giải Lesson 1 Unit 4 In the countryside – Tiếng Anh lớp 2

Giải bài 1, 2 trang 17 SGK Tiếng Anh lớp 2 KNTT. Lesson 1 Unit 4 In the countryside – Tiếng Anh 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

 

– rainbow: cầu vồng

– river: dòng sông

– road: con đường

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

Advertisements (Quảng cáo)

– rainbow: cầu vồng

– river: dòng sông

– road: con đường

Từ vựng

1. rainbow” cầu vồng” /ˈreɪnbəʊ/”

2. river” con sông” /ˈrɪvə(r)/”

3. road” con đường” /rəʊd/”

4. sky” trời, bầu trời” /skaɪ/”

5. see” nhìn, nhìn thấy” /siː/”

Advertisements (Quảng cáo)