Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 6 Luyện tập chung trang 23, 24 Toán lớp 2 SGK Kết nối tri thức

Giải Toán 2 Bài 6: Luyện tập chung – Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung. Hướng dẫn giải bài tập luyện tập trang 23, 24 SGK Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

LUYỆN TẬP 1

Bài 1 trang 23 SGK Toán 2 tập 1

Tìm số ?

– Trên tia số, mỗi số (khác 0) lớn hơn các số ở bên trái nó và bé hơn các số ở bên phải nó.

– Các số trên tia số được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Bài 2 trang 23 Toán 2 Kết nối tri thức

a) Viết mỗi số 27, 56, 95, 84, 72 thành tổng (theo mẫu).

     Mẫu: 27 = 20 + 7.

b) Tìm số thích hợp.

– Trong số có 2 chữ số, chữ số bên phải chỉ số đơn vị, chữ số bên trái chỉ số chục.

– Xác định số chục, số đơn vị rồi viết số dưới dạng tổng các chục và đơn vị.

a)  56 = 50 + 6 ;                     95 = 90 + 5 ;

     84 = 80 + 4 ;                     72 = 70 + 2.

b)

Bài 3 trang 23 SGK Toán lớp 2 tập 1

Tìm số thích hợp.

Áp dụng kiến thức:

Số liền sau của một số hơn số đó 1 đơn vị.

Số liền trước của một số kém số đó 1 đơn vị.

Giải bài 4 trang 23 Toán 2 tập 1 KNTT

a) Viết các số trên xe đua theo thứ tự từ bé đến lớn.

Advertisements (Quảng cáo)

b) Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số trên xe đua.

a) – Quan sát hình vẽ để xác định số trên mỗi xe đua.

– So sánh các số rồi sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

* Cách so sánh các số có hai chữ số:

– Số nào có chữ số hàng chục lớn hơn thì lớn hơn.

– Nếu hai số có chữ số hàng chục bằng nhau thì so sánh chữ số hàng đơn vị, số nào có chữ số hàng đơn vị lớn hơn thì lớn hơn.

b) Dựa vào thứ tự đã sắp xếp các số ở câu a để tìm số lớn nhất và số bé nhất trong các số rồi tìm tổng của hai số đó.

a) Các số trên các xe đua là 37, 45, 24 và 42.

So sánh các số ta có: 24 < 37 < 42 < 45.

Vậy các số trên xe đua theo thứ tự từ bé đến lớn là 24 ; 37 ; 42 ; 45.

b) Theo câu a ta có: 24 < 37 < 42 < 45.

Do đó, số lớn nhất trong các số trên xe đua là 45 và số nhỏ nhất trong các số trên xe đua là 24.

Tổng của hai số đó là:

                 24 + 45 = 69.

Bài 5 trang 24 Toán 2 tập 1 sách kết nối tri thức

Lớp 2A trồng được 29 cây, lớp 2B trồng được 25 cây. Hỏi lớp 2A trồng được hơn lớp 2B bao nhiêu cây?

Advertisements (Quảng cáo)

Để tìm số cây lớp 2A trồng được hơn lớp 2B ta lấy số cây lớp 2A trồng được trừ đi số cây lớp 2B trồng được.

Lớp 2A trồng được hơn lớp 2B số cây là:

29 – 25 = 4 (cây)

Đáp số: 4 cây.

LUYỆN TẬP 2

Bài 1 trang 24 SGK Toán 2 tập 1

Chọn câu trả lời đúng.

a) Tổng của 32 và 6 là:

A. 92                    B. 38                      C. 82

b) Hiệu của 47 và 22 là:

A. 69                     B. 24                     C. 25

c) Số liền trước của số bé nhất có hai chữ số là:

A. 9                       B. 10                     C. 11

d) Số liền sau của số lớn nhất có hai chữ số là:

A. 98                     B. 99                   C. 100

a) Tính tổng của 32 và 6 (thực hiện phép tính 32 + 6) rồi so sánh với các số đã cho để chọn câu trả lời đúng.

b) Tính hiệu của 47 và 22 (thực hiện phép tính 47 – 22) rồi so sánh với các số đã cho để chọn câu trả lời đúng.

c) Tìm số bé nhất có hai chữ số rồi tìm số liền trước của số đó.

d) Tìm số lớn nhất có hai chữ số rồi tìm số liền sau của số đó.

a)  Ta có: 32 + 6 = 38.

Vậy tổng của 32 và 6 là 38.

Chọn B.

b) Ta có: 47 – 22 = 25.

Vậy hiệu của 47 và 22 là 25.

Chọn C

c) Số bé nhất có hai chữ số là 10.

Số liền trước của số 10 là 9.

Chọn A.

d) Số lớn nhất có hai chữ số là 99.

Số liền sau của số 99 là 100.

Chọn C.

Bài 2 trang 24 SGK Toán 2 tập 1

a) Ghép hai trong ba thẻ số bên được các số có hai chữ số nào?

b) Tính hiệu của số lớn nhất và số bé nhất trong các số vừa ghép được.

a) Lấy một trong hai tấm thẻ ghi 3, 5 làm số chục rồi ghép với một trong hai tấm thẻ còn lại (làm số đơn vị).

Khi đó ta ghép được các số là 30; 35; 50; 53.

b) Trong các số 30; 35; 50; 53, số lớn nhất là 53 và số bé nhất là 30.

 Hiệu hai số đó là:

                53 – 30 = 23.

Bài 3. 

Điền dấu thích hợp (>; <; =) vào dấu ?.

Thực hiện các phép tính rồi so sánh kết quả với nhau.

Advertisements (Quảng cáo)