Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Em làm được những gì trang 96, 97 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo

Giải bài Em làm được những gì. Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 96, 97 SGK Toán 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Chương 3: Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Bài 1 trang 96 SGK Toán 2 tập 1

Tính nhẩm.

Bài 2 trang 96 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo

Quan sát các phép tính sau:

44 + 48                      68 – 17                      80 – 25                      31 + 9

a) Xác định các phép tính có nhớ.

b) Đặt tính rồi tính bốn phép tính trên.

a) Các phép tính có nhớ là:

   44 + 48;            80 – 25 ;          31 + 9.

b) Đặt tính rồi tính:

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{44}\\{48}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,92}\end{array}\)                                      \(\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{80}\\{25}\end{array}}\\\hline{\,\,\,55}\end{array}\)                               \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{31}\\{\,\,\,9}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,40}\end{array}\)

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{68}{c}}{68}\\{17}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,51}\end{array}\)

Bài 3 trang 96 Toán 2 tập 1

Số?

Quan sát ta thấy tổng của hai số ở hàng dưới bằng số ở hàng trên, hay số còn thiếu hàng dưới bằng số ở hàng trên trừ đi số đã biết ở hàng dưới.

Advertisements (Quảng cáo)

Ta có:   13 – 6 = 7 ;       9 + 8 = 17.

Vậy ta có kết quả như sau:

Giải Bài 4 trang 96 SGK Toán 2 chân trời sáng tạo

Em tính rồi tìm túi giúp các bạn.

– Thực hiện các phép tính lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải.

– Xác định các số trên tia số, hai ô cạnh nhau hơn kém nhau 1 đơn vị.

Ta có:

50 – 2 – 30 = 48 – 30 = 18 ;

87 + 7 – 17 = 94 – 17 = 77 ;

Advertisements (Quảng cáo)

21 + 6 + 9 = 27 + 9 = 36 ;

25 + 35 – 3 = 60 – 3 = 57.

Số trên túi màu cam là 18;  Số trên túi màu xanh lá cây là 36;

Số trên túi màu xanh da trời là 57; Số trên túi màu hồng là 77.

Vậy ta có kết quả như sau:

Vui học (trang 97 SGK Toán 2 tập 1)

a) Dùng thước thẳng đo để biết quãng đường mỗi bạn sên đi dài bao nhiêu xăng-ti-mét.

b) Quãng đường Sên Xanh đi ngắn hơn quãng đường Sên Đỏ đi bao nhiêu xăng-ti-mét?

a) Dùng thước thẳng đo để biết quãng đường mỗi bạn sên đi dài bao nhiêu xăng-ti-mét.

b) Để tính quãng đường Sên Xanh đi ngắn hơn quãng đường Sên Đỏ đi bao nhiêu xăng-ti-mét ta lấy quãng đường Sên Đỏ đi được trừ đi quãng đường Sên Xanh đi được.

a) Quãng đường Sên Xanh đi dài 10 cm.

Quãng đường Sên Đỏ đi gồm 2 đoạn có độ dài 8 cm và 6 cm.

Ta có: 8 cm + 6 cm = 14 cm.

Quãng đường Sên Đỏ đi dài 14 cm.

b) Quãng đường Sên Xanh đi ngắn hơn quãng đường Sên Đỏ đi số xăng-ti-mét là:

                14 cm – 10 cm = 4 cm

Bài 5 trang 97 SGK Toán lớp 2 tập 1

Quan sát hình ảnh rồi cho biết những chỗ ghi dấu ?, được viết gì.

a) Tàu lửa khởi hành tại ga Sài Gòn lúc .?. giờ tối thứ .?., ngày .?.

b) Tàu lửa đến ga Quảng Ngãi lúc .?. giờ trưa thứ .?., ngày .?.

a) Tàu lửa khởi hành tại ga Sài Gòn lúc 8 giờ tối thứ sáu, ngày 31 tháng  mười hai năm 2021.

b) Tàu lửa đến ga Quảng Ngãi lúc 12 giờ trưa thứ bảy ngày 1 tháng một năm 2022.

Đất nước em (trang 97 SGK Toán 2 tập 1)

Tìm vị trí Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Ngãi trên bản đồ.

Advertisements (Quảng cáo)