Trang Chủ Lớp 12 Đề kiểm tra 15 phút lớp 12

Kiểm tra môn Sinh học lớp 12 15 phút Chương III: Trạng thái cân bằng di truyền của quần thể là gì?

Trạng thái cân bằng di truyền của quần thể là gì?; Quần thể có thành phần kiểu gen nào sau đây đang có cấu trúc di truyền theo định luật Hacđi – Vanbec? … trong Kiểm tra môn Sinh học lớp 12 15 phút Chương III. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Khi nói về di truyền quần thể, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Quần thể ngẫu phối có tần số các kiểu gen và tần số các alen luông được duy trì không đổi qua các thế hệ.

B. Quần thể ngẫu phối thường kém thích nghi hơn quần thể tự phối.

C. Trong quần thể tự phối, tần số các alen thường không thay đổi qua các thế hệ.

D. Tần số các alen trong quần thể ngẫu phối thường ổn định dưới tác dụng của CLTN và đột biến.

2. Cho các quần thể giao phối ngẫu nhiên với thành phần kiểu gen như sau:

(1) 0,6AA : 0,4aa        (2) 0,36AA : 0,5Aa : 0,14aa.

(3) 0,3AA : 0,6Aa : 0,1aa        (4) 0,75Aa : 0,25aa.

Sau một thế hệ ngẫu phối thì những quần thể nào ở trên sẽ có cấu trúc di truyền giống nhau?

A. (1) và (3)                B. (2) và (4)                 C. (1) và (4)                 D. (3) và (4)

3. Trong 1 quần thể thực vật, tính trạng chiều cao thân do một gen quy định, thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp. Trong những quần thể sau đây, có bao nhiêu quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền?

(1) 25% cây cao dị hợp : 50% câu cao đồng hợp : 25% cây thấp.

(2) 75% cây cao : 25% cây thấp.

(3) 100% cây cao.

(4) 100% cây thấp.

A. 1                            B. 2                             C. 3                             D. 4

4. Quần thể có thành phần kiểu gen nào sau đây đang có cấu trúc di truyền theo định luật Hacđi – Vanbec?

A. Quần thể có tỉ lệ kiểu gen 0,48AA : 0,64Aa : 0,04aa.

B. Quần thể có tỉ lệ kiểu gen 100% Aa.

C. Quần thể có tỉ lệ kiểu gen 100% AA.

D. Quần thể có tỉ lệ kiểu gen 0,36AA : 0,28Aa : 0,36aa.

5. Trạng thái cân bằng di truyền của quần thể là trạng thái ở đó

A. Tỉ lệ đực cái được duy trì ổn định qua các thế hệ

Advertisements (Quảng cáo)

B. Tần số alen và tần số kiểu gen được duy trì ổn định qua các thế hệ

C. Tỉ lệ nhóm tuổi được duy trì ổn định qua các thế hệ

D. Tần số alen được duy trì ổn định qua các thế hệ

6.: Tự thụ phấn ở thực vật có hoa là

A. chỉ những cây có cùng kiểu gen mới có thể giao phấn cho nhau

B. hạt phấn của cây này thụ phấn cho cây khác

C. hạt phấn của cây nào thụ phấn cho noãn của cây đó

D. hạt phấn của hoa nào thụ phấn cho noãn của hoa đó

7. Vốn gen của quần thể giap phối có thể được làm phong phú thêm do

A. Sự giao phối giữa các cá thể cí cùng huyết thống

B. Các các thể nhập cư mang đến những gen mới

C. Chọn lọc tự nhiên đào thải những kiểu hình có hại ra khỏi quần thể

D. Được cách li với quần thể khác

8. Cấu trúc di truyền của quần thể tự phối

A. Đa dang, phong phú về kiểu gen

B. Chủ yếu ở trạng thái dị hợp

Advertisements (Quảng cáo)

C. Tăng thể dị hợp và giảm thể đồng hợp

D. Phân hóa thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau

9. Trong một số điều kiện nhất định, trạng thái CBDT của quần thể giao phối là trạng thái mà trong đó

A. Số lượng cá thể được duy trì ổn định qua các thế hệ

B. Tần số các alen và tần số các kiểu gen được duy trì ổn định qua các thể hệ

C. Tỉ lệ cá thể đực và cá thể cái được duy trì ổn định qua các thế hệ

D. Tần số các alen và tần số các kiểu gen biến đổi qua các thế hệ

1.0: giao phối cận huyết là giao phối giữa các cá thể

A. Có quan hệ họ hàng gần nhau trong cùng loài

B. Khác loài thuộc cùng 1 chi

C. Sống trong cùng 1 khu vực địa lý

D. Khác loài nhưng có đặc điểm hình thái giống nhau.

1.1: Tần số thể dị hợp ngày càng giảm, đồng hơp ngày càng tăng biểu hiện rõ nhất ở

A. Quần thể ngẫu phối

B. Quần thể giao phối có lựa chọn

C. Quần thể tự phối và ngẫu phối

D. Quần thể tự phối

12: Quần thể khởi đầu (Io)  đậu hà lan đều cho hạt màu vàng, gồm 20% cây có kiểu gen BB, 80% cây có kiểu gen Bb. Nếu cho tự thụ phấn liên tiếp, thì ở thế hệ I3 thành phần kiểu gen sẽ là?

A. 55%BB : 10%Bb : 35%bb                                   B. 10%BB : 70%Bb : 30%bb

C. 80%BB : 20%Bb                                                  D. 43,75%BB : 12,5%Bb : 43,75%bb

1.3: Một quần thể giao phối ở trạng thái CBDT, xét một gen có 2 alen (A và a), người ta thấy số cá thể đồng hợp trội nhiều gấp 9 lần số các thể đồng hợp lặn. Tỉ lệ phần trăm số cá thể dị hợp trong quần thể này là:

A. 37,5%                                B. 18,75%                   C. 3,75%                     D. 56,25%

1.4: cho các quần thể sinh vật sau:

Quần thể 1: 1,00AA : 0,01Aa : 0,00aa

Quần thể 2: 0,2AA : 0,5Aa : 0,3aa

Quần thể 3: 0,00AA : 0,00Aa : 1,00aa

Quần thể 4: 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa

Số quần thể ở trạng thái CBDT là?

A. 1                            B. 2                                         C. 3                                         4.D

1.5: Một quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen là 0,2 BB: 0,4 Bb : 0,4 bb. Biết rằng các cá thể có kiểu gen BB không có khả năng sinh sản. Tần số kiểu gen đồng hợp trội ở thế hệ tự phối thứ nhất là

A. 0,25                       B. 0,125                                  C. 0,22                                                D. 0,04


1

 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

C

A

A

C

B

C

B

D

B

A

B

A

C

Advertisements (Quảng cáo)