Trang Chủ Lớp 12 Đề kiểm tra 15 phút lớp 12

Đề kiểm tra môn Sinh 15 phút lớp 12 Chương III: Trong các phát biểu dưới đây về di truyền quần thể, có bao nhiêu phát biểu không đúng?

Trong các phát biểu dưới đây về di truyền quần thể, có bao nhiêu phát biểu không đúng?; Một quần thể giao phối có thành phần kiểu gen là dAA + hAa + raa = 1 sẽ cân bằng di truyền khi nào? … trong Đề kiểm tra môn Sinh 15 phút lớp 12 Chương III. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Cho các phát biểu sau:
1. Trong quần thể giao phối, từ tỉ lệ phân bố các kiểu hình có thể suy ra tỉ lệ các kiểu gen tương ứng.
2. Tất cả các tổ hợp gen trong quần thể tạo nên vốn gen của quần thể.
3. Trong quần thể giao phối, các cá thể thuộc các quần thể khác nhau của cùng một loài không thể có sự giao phối với nhau.
4. Trạng thái cân bằng được tạo ra qua ngẫu phối không phụ thuộc vào cấu trúc di truyền ban đầu của quần thể.
Số phát biểu đúng là:

A. 0                             B. 1

C. 2                             D. 3

2. Một quần thể ngẫu phối, xét một gen có hai alen: A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Cho biết quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền, tần số kiểu gen dị hợp tử gấp 6 lần kiểu gen đồng hợp tử lặn. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình của quần thể là:

A. 96%% hoa đỏ: 4%% hoa trắng

B. 93,75%% hoa đỏ: 6,25%% hoa trắng

C. 56,25%% hoa đỏ: 43,75%% hoa trắng

D. 75%% hoa đỏ: 25%% hoa trắng

3. Một quần thể giao phối có thành phần kiểu gen là dAA + hAa + raa = 1 sẽ cân bằng di truyền khi

A. tần số alen A = a               B. d = h = r

C. d.r = h                              D. d.r = (h/2)2.

4. Ở người, bệnh bạch tạng do gen d nằm trên nhiễm sắc thể thường gây ra. Những người bạch tạng trong quần thể cân bằng được gặp với tần số 0,04%. Cấu trúc di truyền của quần thể người nói trên sẽ là:

A. 0,9604DD + 0,0392Dd + 0,0004dd =1

B. 0,0392DD + 0,9604Dd + 0,0004dd =1

C. 0,0004DD + 0,0392Dd + 0,9604dd =1

D. 0,64DD + 0,34Dd + 0,02dd =1

5. Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,4Aa: 0,6aa. Nếu biết alen A là trội không hoàn toàn so với alen a thì tỉ lệ cá thể mang kiểu hình trội của quần thể nói trên khi đạt trạng thái cân bằng là

Advertisements (Quảng cáo)

A. 40%                                   B. 36%

C. 4%                                     D. 16%

6. Ở Người, bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên NST Y. Một quần thể có 10000 người, trong đó có 2500 người bị bệnh, trong số này nam giới có số lượng gấp 3 nữ giới. Hãy tính số gen gây bệnh được biểu hiện trong quần thể?

A. 3125                                  B. 1875

C. 625                                   D. 1250

7.: Ở 1 quần thể động vật, xét 1 gen gồm 2 alen A và a nằm trên NST thường. Ở thế hệ xuất phát (P), khi chưa xảy ra ngẫu phối có tần số alen A ở giới đực trong quần thể là 0,8 ; tần số alen A ở giới cái là 0,4. Nếu quần thể này thực hiện ngẫu phối, có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng?

(1) Sau 1 thế hệ ngẫu phối, quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền.

(2) Cấu trúc di truyền của quần thể khi đạt trạng thái cân bằng di truyền sẽ là 0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa = 1.

(3) Tần số kiểu gen đồng hợp là 32% sau 1 thế hệ ngẫu phối.

(4) Tần số alen A = 0,6 ; a = 0,4 duy trì không đổi từ P đến F2

A. 1                                        B. 2

Advertisements (Quảng cáo)

C. 3                                       D. 4

8.: Trong các phát biểu dưới đây về di truyền quần thể, có bao nhiêu phát biểu không đúng?

(1) Quá trình giao phối gần ở động vật hay tự thụ phấn ở thực vật thường là tăng tần số alen trội, làm giảm tần số alen lặn.

(2) Quá trình giao phối thường là cho quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền.

(3) Nếu quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền thì có thể dựa vào kiểu hình để suy ra tần số của các alen trong quần thể.

(4) Tự thụ phấn luôn dẫn đến thoái hóa giống.

(5) Quá trình tự thụ phấn qua nhiều thế hệ làm phong phú vốn gen của quần thể.

(6) Quần thể ngẫu phối hay nội phối thường có tần số alen ổn định qua các thế hệ trong những điều kiện nhất định.

A. 2                                           B. 4

C. 1                                           D. 3

9.: Trong 1 quần thể thực vật, tính trạng chiều cao thân do một gen quy định, thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp. Trong những quần thể sau đây, có bao nhiêu quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền?

(1) 25% cây cao dị hợp : 50% câu cao đồng hợp : 25% cây thấp.

(2) 75% cây cao : 25% cây thấp.

(3) 100% cây cao.

(4) 100% cây thấp.

A. 1                                             B. 2

C. 3                                             D. 4

10: Trong một quần thể cây trồng đạt trạng thái cân bằng di truyền có số cây hoa vàng chiếm 36%. Biết rằng, tính trạng màu sắc hoa do 1 gen quy định, trong đó A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa vàng. Tần số tương đối của mỗi alen trong quần thể là:

A. A = 0,6 ; a = 0,4

B. A = 0,4 ; a = 0,6

C. A = 0,8 ; a = 0,2

D. A = 0,2 ; a = 0,8


1  2  3  4  5
D A C
 6  7  8  9  10
A B B A B

Advertisements (Quảng cáo)