Trang Chủ Lớp 12 Đề kiểm tra 15 phút lớp 12

Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh học Chương III: Tất cả các alen của các gen trong quần thể tạo nên điều gì?

Tất cả các alen của các gen trong quần thể tạo nên điều gì?; Điều nào không đúng khi nói về các điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacdi-Vanbec? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh học Chương III. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Điều nào sau đây về quần thể tự phối là không đúng?

A. Quần thể bị phân dần thành những dòng thuần có kiểu gen khác nhau.

B. Sự chọn lọc không mang lại hiệu quả đối với con cháu của một cá thể thuần chủng tự thụ phấn.

C. Số cá thể đồng hợp tăng, số cá thể dị hợp giảm.

D. Quần thể biểu hiện tính đa hình.

2.: Xét một quần thể có 2 alen (A, a). Quần thể khởi đầu có số cá thể tương ứng với từng loại kiểu gen là: 65AA: 26Aa: 169aa. Tần số tương đối của mỗi alen trong quần thể này là:

A. A = 0,30 ; a = 0,70

B. A = 0,50 ; a = 0,50

C. A = 0,25 ; a = 0,75

D. A = 0,35 ; a = 0,65

3. Giả sử ở một quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen là dAA: hAa: raa (với d + h + r = 1). Gọi p, q lần lượt là tần số của alen A, a (p, q 0 ; p + q = 1). Ta có:

A. \(p = d + \dfrac{h}{2};q = r + \dfrac{h}{2}\)

B. \(p = r + \dfrac{h}{2};q = d + \dfrac{h}{2}\)

C. \(p = h + \dfrac{d}{2};q = r + \dfrac{d}{2}\)

D. \(p = d + \dfrac{h}{2};q = h + \dfrac{d}{2}\)

4. Tất cả các alen của các gen trong quần thể tạo nên

A. vốn gen của quần thể.

B. kiểu gen của quần thể.

C. kiểu hình của quần thể.

D. thành phần kiểu gen của quần thể

5. Điều nào không đúng khi nói về các điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacdi-Vanbec?

A. Quần thể có kích thước lớn.

B. Có hiện tượng di nhập gen.

C. Không có chọn lọc tự nhiên.

Advertisements (Quảng cáo)

D. Các cá thể giao phối tự do.

6. Xét một quần thể ngẫu phối gồm 2 alen A, a. trên nhiễm sắc thể thường. Gọi p, q lần lượt là tần số của alen A, a (p, q 0 ; p + q = 1). Theo Hacđi-Vanbec thành phần kiểu gen của quần thể đạt trạng thái cân bằng có dạng:

A. p2AA + 2pqAa + q2aa = 1

B. p2Aa + 2pqAA + q2aa = 1

C. q2AA + 2pqAa + q2aa = 1

D. p2aa + 2pqAa + q2AA = 1

7. : Ở người, bệnh bạch tạng do gen d nằm trên nhiễm sắc thể thường gây ra. Những người bạch tạng trong quần thể cân bằng được gặp với tần số 0,04%. Cấu trúc di truyền của quần thể người nói trên sẽ là:

A. 0,9604DD + 0,0392Dd + 0,0004dd =1

B. 0,0392DD + 0,9604Dd + 0,0004dd =1

C. 0,0004DD + 0,0392Dd + 0,9604dd =1

D. 0,64DD + 0,34Dd + 0,02dd =1

8. Một quần thể có 1050 cá thể AA, 150 cá thể Aa và 300 cá thể aa. Nếu lúc cân bằng, quần thể có 6000 cá thể thì số cá thể dị hợp trong đó là

A. 3375 cá thể

B. 2880 cá thể

C. 2160 cá thể

Advertisements (Quảng cáo)

D. 2250 cá thể

9. Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen 0,8Aa: 0,2aa. Qua chọn lọc, người ta đào thải các cá thể có kiểu hình lặn. Thành phần kiểu gen của quần thể ở thế hệ sau là

A. 0,64AA: 0,32Aa: 0,04aa

B. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa

C. 0,16AA: 0,48Aa: 0,36aa

D. 0,25AA: 0,50Aa: 0,25aa

10: Trong 1 quần thể cân bằng, xét 2 cặp gen AaBb nằm trên 2 cặp NST thường khác nhau, tần số của alen A là 0,4, của B là 0,6. Tần số mỗi loại giao tử của quần thể này là

A. AB = 0,24; Ab = 0,36 ; aB = 0,16; ab = 0,24.

B. AB = 0,24; Ab = 0,16; aB = 0,36; ab = 0,24.

C. AB = 0,48; Ab = 0,32; aB = 0,72; ab = 0,48.

D. AB = 0,48; Ab = 0,16; aB = 0,36; ab = 0,48.

1.1: Một quần thể thực vật ở thế hệ P gồm 150 cá thể có kiểu gen AA; 250 cá thể có kiểu gen Aa và 100 cá thể có kiểu gen aa. Cho P giao phấn ngẫu nhiên với nhau thu được F1. Theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của F1 là:

A. 0,305AA : 0,49Aa : 0,205aa.

B. 0,3025AA : 0,495Aa : 0,2025aa.

C. 0,425AA : 0,25Aa : 0,325aa.

D. 0,3AA : 0,5Aa : 0,2aa.

1.2: Tần số tương đổi của alen A và ở phần đực trong quần thể ban đầu là 0,6. Qua ngẫu phối, quần thể đạt được trạng thái cân bằng di truyền với cấu trúc 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa. Tần số tương đối của alen A, a ở phần cái của quần thể ban đầu là:

A. A = 0,6; a = 0,4.

B. A = 0,7; a = 0,3.

C. A = a = 0,5.

D. A = 0,8; a = 0,2.

13: Ở gà, gen a nằm trên NST giới tính X qui định chân lùn không có alen tương ứng trên Y. Trong một quần thể gà cân bằng di truyền người ta đếm được 320 con chân lùn trong đó có 1/4 là gà mái. Số gen a có trong những con gà chân lùn nói trên là:

A. 480                         B. 560

C. 640                         D. 400

1.4: Cho quần thể ngẫu phối có một gen gồm hai alen là A và a nằm trên nhiễm sắc thể thường. Nếu tần số alen a bằng 0,7 thì cấu trúc di truyền của quần thể khi ở trạng thái cân bằng di truyền là:

A. 0,09AA : 0,42Aa : 0,49aa

B. 0,3A : 0,7a

C. 0,42AA : 0,9Aa : 0,49aa

D. 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa

1.5: Cho quần thể: P = 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa. Nếu ngẫu phối liên tiếp 3 thế hệ, thì tần số các alen ở đời thứ 3 là:

A. 0,25A + 0,75a.

B. 0,50A + 0,50a.

C. 0,75A + 0,25a

D. 0,95A + 0,05a.


1 2 3 4 5
D A A A B
6 7 8 9 10
A A D D B
11 12 13 14 15
B D B C C

Advertisements (Quảng cáo)