Trang Chủ Lớp 12 Khảo sát chất lượng lớp 12

Trường THPT Hùng Vương: Khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa lớp 12

CHIA SẺ

ĐỀ KIỂM TRA ĐẦU NĂM LỚP 12T MÔN: HÓA HỌC – Trường THPT Hùng Vương. Thời gian làm bài:90 phút; Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm.

Câu 1: Axit cacboxylic nào dưới đây có mạch cacbon phân nhánh, làm mất màu dung dịch brom?

A. Axit 2-metylpropanoic          B. Axit acrylic

C. Axit metacrylic                    D. Axit propanoic

Câu 2: Hỗn hợp M gồm một anđehit và một ankin (có cùng số nguyên tử cacbon). Đốt cháy hoàn toàn x mol hỗn hợp M, thu được 3x mol CO2 và 1,8x mol H2O. Phần trăm số mol của anđehit trong hỗn hợp M là

A. 40%.      B. 50%.             C. 30%.      D. 20%.

Câu 3: Hỗn hợp gồm 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức và 0,1 mol muối của axit đó với kim loại kềm có tổng khối lượng là 15,8 gam. Tên của axit trên là

A. axit butanoic.     B. axit propanoic.      C. axit metanoic.            D. axit etanoic.

Câu 4: X, Y, Z, T là 4 anđehit no hở đơn chức đồng đẳng liên tiếp, trong đó MT = 2,4MX. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Z rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch tăng hay giảm bao nhiêu gam?

A.  tăng 18,6 gam. B. tăng 13,2 gam. C. Giảm 11,4 gam.         D. Giảm 30 gam.

Câu 5: Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 là

A. 3     B. 2       C. 1            D. 4

Câu 6: Có bao nhiêu phản ứng có thể xảy ra giữa axit formic với các chất sau KOH, NH3, H2O, CaO, Mg, Cu, Na2CO3, Na2SO4, CH3OH, C­6H5OH.

A.6.        B. 5.       C. 7.             D. 8.

Câu 7: X, Y ,Z là các hợp chất mạch hở, bền có cùng công thức phân tử C3H6O . X tác dụng được với Na và không có phản ứng tráng bạc. Y không tác dụng với Na nhưng có phản ứng tráng bạc, Z không tác dụng được với Na và không có phản ứng tráng bạc. Các chất X, Y, Z lần lượt là:

A. CH2=CH-CH2-OH, CH3-CO-CH3, CH3-CH2-CHO.

B. CH2=CH-CH2-OH, CH3-CH2-CHO, CH3-CO-CH3.

C. CH3-CH2-CHO, CH3-CO-CH3, CH2=CH-CH2-OH.

D. CH3-CO-CH3, CH3-CH2-CHO, CH2=CH-CH2-OH.

Câu 8: Hỗn hợp X gồm axit axetic, axit fomic và axit oxalic. Khi cho m gam X tác dụng với NaHCO3 (dư) thì thu được 15,68 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 8,96 lít khí O2 (đktc), thu được 35,2 gam CO2 và y mol H2O. Giá trị của y là

A. 0,6.      B. 0,2.       C. 0,3.        D. 0,8.

Câu 9: Chia 20,8 gam hỗn hợp gồm hai anđehit đơn chức là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau:

– Phần một tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được 108 gam Ag.

– Phần hai tác dụng hoàn toàn với H2 dư (xúc tác Ni, t0), thu được hỗn hợp X gồm hai ancol Y và Z (MY < MZ). Đun nóng X với H2SO4 đặc ở 1400C, thu được 4,52 gam hỗn hợp ba ete. Biết hiệu suất phản ứng tạo ete của Y bằng 50%.

Hiệu suất phản ứng tạo ete của Z bằng

A. 50%.       B. 60%.       C. 30%.         D. 40%.

Câu 10: Axit cacboxylic A có công thức đơn giản nhất là C3H4O3. A có công thức phân tử là

A.  C6H8O6.        B. C3H4O3.       C. C12H16O12         D. C18H24O18.

Câu 11: Thể tích H2 (0oC và 2 atm) vừa đủ để tác dụng với 11,2 gam anđehit acrylic là

A. 0,448 lít.     B. 0,336 lít.        C. 2,24 lít.         D. 4,48 lít.

Câu 12: A là hợp chất có công thức phân tử C7H8O2. A tác dụng với Na dư cho số mol H2 bay ra bằng số mol NaOH cần dùng để trung hòa cũng lượng A trên. Chỉ ra công thức cấu tạo thu gọn của

A. C6H7COOH.     B. HOC6H4CH2OH.       C. CH3OC6H4OH.         D. CH3C6H3(OH)2.

Câu 13: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch hở Y và Z (phân tử khối của Y nhỏ hơn của Z). Đốt cháy hoàn toàn a mol X, sau phản ứng thu được a mol H2O. Mặt khác, nếu cho a mol X tác dụng với lượng dư dung dịch NaHCO3, thì thu được 1,6a mol CO2. Thành phần % theo khối lượng của Y trong X là

A.  40,00%.      B. 25,41%.     C. 46,67%.        D. 74,59%.

Câu 14: Trung hòa 10,4 gam axit cacboxylic X bằng dung dịch NaOH, thu được 14,8 gam muối. Công thức của X là

cau14

Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn anđehit X, thu được thể tích khí CO2 bằng thể tích hơi nước (trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Khi cho 0,01 mol X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 0,04 mol Ag. X là

A. anđehit no, mạch hở, hai chức.    B. anđehit fomic.

C. anđehit axetic. D. anđehit không no, mạch hở, hai chức.

Câu 16: Có hai axit hữu cơ no, trong đó A đơn chức, còn B đa chức. Hỗn hợp X chứa A và B, đốt cháy hoàn toàn 0,3mol hỗn hợp X thu được 11,2lít khí CO2 ở đktc. Công thức phân tử của A là:

A. CH3COOH      B. HCOOH      C. C2H5COOH         D. C2H3COOH

Câu 17: Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,0 gam C2H5OH (có H2SO4  làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá bằng 50%). Khối lượng este tạo thành là

A. 4,4 gam    B. 5,2 gam     C. 6,0 gam           D. 8,8 gam

Câu 18: Hỗn hợp A gồm hai ankanal X, Y có tổng số mol là 0,25mol. Khi cho hỗn hợp A tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì tạo ra 86,4g kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 77,5g. Biết MX < MY. Công thức phân tử của X là:

A.  C2H3CHO      B. HCHO       C. CH3CHO        D. C2H5CHO

Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn x gam hỗn hợp gồm hai axit cacboxylic hai chức, mạch hở và đều có một liên kết đôi C=C trong phân tử, thu được V lít khí CO2 (đktc) và y mol H2O. Biểu thức liên hệ giữa các giá trị x, y và V là

cau19Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn 13,36 gam hỗn hợp X gồm axit metacrylic(CH2=C(CH3)COOH), axit ađipic(C4H8(COOH)2), axit axetic và glixerol (trong đó số mol axit metacrylic bằng số mol axit axetic) bằng O2 dư, thu được hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn Y vào dung dịch chứa 0,38  mol Ba(OH)2 , thu được 49,25 gam kết tủa và dung dịch Z. Đun nóng Z lại xuất hiện kết tủa. Cho 13,36 gam hỗn hợp X tác dụng với 140 ml dung dịch KOH 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là

A. 13,32 gam     B. 18,68 gam     C. 14,44 gam        D. 19,04 gam

Câu 21: X là hỗn hợp 2 anđehit đơn chức. Chia 0,12 mol X thành hai phần bằng nhau :

– Đốt cháy hết phần 1 được 6,16 gam CO2 và 1,8 gam H2O.

– Cho phần 2 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 được 17,28 gam bạc.

X gồm 2 anđehit có công thức phân tử là

A. CH2O và C4H6O.    B. CH2O và C3H6O. C. CH2O và C3H4O.      D. CH2O và C2H4O.

Câu 22: Anđehit axetic thể hiện tính oxi trong phản ứng nào sau đây?cau22

Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn một anđehit đơn chức no, mạch  hở A cần 17,92 lít O2 (đktc). Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào nước vôi trong được 40 gam kết tủa và dung dịch X. Đun nóng dung dịch X lại có 10 gam kết tủa nữa. Công thức phân tử A là

A. C3H6O.    B. C2H4O. C. C4H8O.        D. CH2O.

Câu 24: Chia hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức X và Y (phân tử khối của X nhỏ hơn của Y) là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau:

– Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được 5,6 lít CO2  (đktc) và 6,3 gam H2O.

– Đun nóng phần 2 với H2SO4 đặc ở 140oC tạo thành 1,25 gam hỗn hợp ba ete. Hoá hơi hoàn toàn hỗn hợp ba ete trên, thu được thể tích hơi bằng thể tích của 0,42 gam N2 (trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất).

Hiệu suất phản ứng tạo ete của X, Y lần lượt là

A. 20% và 40%.    B. 40% và 20%. C. 25% và 35%.             D. 30% và 30%.

Câu 25: Cho phenol (C6H5OH) lần lượt tác dụng với (CH3CO)2O và các dung dịch: NaOH, HCl, Br2, HNO3, CH3COOH. Số trường hợp xảy ra phản ứng là

A. 3.        B. 4.     C. 2.          D. 1.

Câu 26: Trung hòa 3,88 gam hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở bằng dung dịch NaOH, cô cạn toàn bộ dung dịch sau phản ứng thu được 5,2 gam muối khan. Nếu đốt cháy hoàn toàn 3,88 gam X thì thể tích oxi (đktc) cần dùng là

A. 2,24 lít.     B. 4,48 lít.    C. 3,36 lít.           D. 1,12 lít.

Câu 27: Cho 15,8g hỗn hợp gồm CH3OH và C6H5OH tác dụng với dung dịch brom dư, thì làm mất màu vừa hết 48g Br2. Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thì thể tích CO2 thu được ở đktc là:

A. 1,792lít      B. 11,2lít      C. 22,4lít          D. 17,92lít

Câu 28: Số đồng phân xeton ứng với công thức phân tử C5H10O là

A. 3.     B. 5.      C. 6.            D. 4.

Câu 29: Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức X và axit cacboxylic đơn chức Y, đều mạch hở và có cùng số nguyên tử C, tổng số mol của hai chất là 0,5 mol (số mol của Y lớn hơn số mol của X). Nếu đốt cháy hoàn toàn M thì thu được 33,6 lít khí CO2 (đktc) và 25,2 gam H2O. Mặt khác, nếu đun nóng M với H2SO4 đặc để thực hiện phản ứng este hoá (hiệu suất là 80%) thì số gam este thu được là

A. 34,20      B. 18,24     C. 27,36         D. 22,80

Câu 30: Để hiđro hoá hoàn toàn 0,025 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit có khối lượng 1,64 gam, cần 1,12 lít H2 (đktc). Mặt khác, khi cho cũng lượng X trên phản ứng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 8,64 gam Ag. Công thức cấu tạo của hai anđehit trong X là

A. OHC-CH2-CHO và OHC-CHO. B. CH2=CH-CHO và OHC-CH2-CHO.

C. H-CHO và OHC-CH2-CHO. D. CH2=C(CH3)-CHO và OHC-CHO.

Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn axit cacboxylic A bằng lượng vừa đủ oxi được hỗn hợp (khí và hơi) có tỉ khối so với H2 là 15,5. A là axit

A. đơn chức no, mạch hở B. đơn chức có 1 nối đôi (C = C), mạch hở.

C. đa chức no, mạch hở. D. axit no,mạch hở, hai chức,

Câu 32: Cho 0,94 gam hỗn hợp hai anđehit đơn chức, no là đồng đẳng liên tiếp tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 3,24 gam Ag. ( Ag = 108, N = 14, O = 16, H = 1).

Công thức phân tử của 2 anđehit là:

A. CH3CHO và C2H5CHO   B. C2H5CHO và C3H7CHO

C. CH3CHO và HCHO D. C3H7CHO và C4H9CHO

Câu 33: Cho 7 gam chất A có CTPT C4H6O tác dụng với H2 dư có xúc tác tạo thành 5,92 gam ancol isobutylic. Tên của A là

A. 2-metyl propenal.     B. 2-metylpropanal. C. but-2-en-1-ol.            D. but-2-en-1-al.

Câu 34: Cho 10,90 gam hỗn hợp gồm axit acrylic và axit propionic phản ứng hoàn toàn với Na thoát ra 1,68 lít khí (đktc). Nếu cho hỗn hợp trên tham gia phản ứng cộng H2 hoàn toàn thì khối lượng sản phẩm cuối cùng là

A. 7,4 gam.     B. 11,1 gam.     C. 11,2 gam.           D. 11,0 gam.

Câu 35: X là hỗn hợp gồm H2  và hơi của hai anđehit (no, đơn chức, mạch hở, phân tử đều có số nguyên tử C nhỏ hơn 4), có tỉ khối so với heli là 4,7. Đun nóng 2 mol X (xúc tác Ni), được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với heli là 9,4. Thu lấy toàn bộ các ancol trong Y rồi cho tác dụng với Na (dư), được V lít H2 (đktc). Giá trị lớn nhất của V là

A. 5,6.    B. 13,44.    C. 11,2.          D. 22,4.

Câu 36: Cho 0,1 mol một anđehit X tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) được 43,2 gam Ag. Hiđro hóa hoàn toàn X được Y. Biết 0,1 mol Y tác dụng vừa đủ với Na vừa đủ được 12 gam rắn. X có công thức phân tử là

A. CH2O.     B. C2H2O2. C. C4H6O.     D. C3H4O2.

Câu 37: Cho anđehit no, mạch hở, có công thức CnHmO2. Mối quan hệ giữa n với m là

A. m = 2n – 2     B. m = 2n +1     C. m = 2n + 2            D. m = 2n

Câu 38: Cho 19,8 gam một anđehit đơn chức A phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 (dư). Lượng Ag sinh ra phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng được 6,72 lít NO ở đktc. A có công thức phân tử là

A. C3H6O.     B. C2H4O.        C. C3H4O.       D. C4H8O.

Câu 39: Hòa tan 26,8 gam hỗn hợp hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở vào nước được dung dịch X. Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho phần 1 phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 21,6 gam bạc kim loại. Để trung hòa hoàn toàn phần 2 cần 200,0 ml dung dịch NaOH 1,0M. Công thức của hai axit đó là

A. HCOOH, C2H5COOH. B. CH3COOH, C2H5COOH.

C. CH3COOH, C3H7COOH. D. HCOOH, C3H7COOH.

Câu 40: Cho 3,15 gam hỗn hợp X gồm axit axetic, axit acrylic, axit propionic vừa đủ để làm mất màu hoàn toàn dung dịch chứa 3,2 gam brom. Để trung hòan toàn 3,15 gam hỗn hợp X cần 90 ml dd NaOH 0,5M. Thành phần phần trăm khối lượng của axit axetic trong hỗn hợp X là

A. 35,24%.     B. 45,71%.  C. 19,05%.        D. 23,49%.

Câu 41: Hóa hơi 15,52 gam hỗn hợp gồm một axit no đơn chức X và một axit no đa chức Y (số mol X lớn hơn số mol Y), thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 5,6 gam N2 (đo cùng trong điều kiện nhiệt độ, áp suất). Nếu đốt cháy toàn bộ hỗn hợp hai axit trên thì thu được 10,752 lít CO2 (đktc) . Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là:

A. H-COOH và HOOC-COOH B. CH3-COOH và HOOC-CH2-COOH

C. CH3-CH2-COOH và HOOC-COOH D. CH3-COOH và HOOC-CH2-CH2-COOH

Câu 42: §un nãng 18,4 gam rượu etylic víi 13,5 gam axit oxalic(xt) ®Õn khi ph¶n øng ®¹t tíi tr¹ng th¸i c©n b»ng, thu được 14,6 gam ®i este.HiÖu suÊt cña ph¶n øng este ho¸ lµ:

A. 25%.     B. 50%.     C. 66,67%.       D. 76,67%.

Câu 43: X là hỗn hợp gồm phenol và metanol. Đốt cháy hoàn toàn X được nCO2 = nH2O. Vậy % khối lượng metanol trong X là

A. 59,5%.    B. 20%.    C. 50,5%.       D. 25%.

Câu 44: Đun nóng một hỗn hợp gồm một ancol bậc III và một ancol bậc I đều thuộc loại ancol no, đơn chức với H2SO4 đặc, 140oC thì thu được 5,4 gam H2O và 26,4 gam hỗn hợp 3 ete, giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn và 3 ete trong hỗn hợp có số mol bằng nhau. Công thức của hai ancol là

A. (C2H5)3C-OH và CH3-OH. B. (CH3)2C-OH và CH3CH2-OH.

C. (CH3)3C-OH và CH3-OH. D. (CH3)3C-OH và CH3CH2-OH.

Câu 45: Hỗn hợp X gồm axit axetic, propan-2-ol. Cho một lượng X phản ứng vừa đủ với Na, thu được 0,448 lít khí H2 (đktc) và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là

A. 3,28      B. 2,40    C. 2,36       D. 3,32

Câu 46: Dãy chất nào sau đây gồm các chất làm mất màu dung dịch nước brom?

A. Etanal, axit fomic, etyl fomat. B. Propanal, axit fomic, etyl axetat.

C. Etanal, propanon, etyl fomat. D. Axeton, axit fomic, fomanđehit.

Câu 47: Khi oxi hoá không hoàn toàn 4,4 gam một anđehit thì thu được 6 gam axit cacboxylic tương ứng. Công thức của anđehit là

A. HCHO.     B. CH3CHO.    C. C2H5CHO.        D. C2H3CHO.

Câu 48: Hỗn hợp (X) gồm metanal và etanal. Khi oxi hóa (hiệu suất 100%) m (g) hỗn hợp (X) thu được hỗn hợp (Y) gồm hai axit hữu cơ tương ứng, có tỉ khối hơi của hỗn hợp Y so với hỗn hợp X bằng x .Giá trị x trong khoảng nào?

A. 1,45 < x < 1,53      B. 1,62 < x < 1,53          C. 1,36 < x < 1,53          D. 1,36 < x < 1,47

Câu 49: Oxi hoá hết 2,2 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức thành anđehit cần vừa đủ 4,8 gam CuO. Cho toàn bộ lượng anđehit trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 23,76 gam Ag. Hai ancol là :

A. CH3OH, C2H5CH2OH    B. C2H5OH, C2H5CH2OH

C. CH3OH, C2H5OH          D. C2H5OH, C3H7CH2OH

Câu 50: Thứ tự sắp xếp theo sự tăng dần tính axit của CH3COOH ; C2H5OH ; CO2 và C6H5OH là

A.  C6H5OH < CO2  <  CH3COOH   <  C2H5OH.

B. CH3COOH < C6H5OH   <  CO2  <  C2H5OH.

C. C2H5OH < C6H5OH   <  CO2  <  CH3COOH.

D. C2H5OH < CH3COOH  <  C6H5OH   <  CO2.