Trang Chủ Bài tập SGK lớp 12 Bài tập Công nghệ 12

Bài 27. Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha – Công nghệ 12.

Bài 27 Công nghệ lớp 12: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha. Giải bài tập trang 107 . Đọc và giải thích được số trên nhãn động cơ không đồng bộ ba pha…

Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha

+ Giới thiệu mục tiêu tiết học :

    – Đọc và giải thích được số trên nhãn động cơ không đồng bộ ba pha.

    – Phân biệt được các bộ phận chính của động cơ không đồng bộ ba pha.

+ Giới thiệu nội dung và qui trình thực hành :

Bước 1: Quan sát và mo tả hình dạng bên ngoài của động cơ, đọc số liệu kĩ thuật trên nhãn động cơ, ghi và nêu ý nghĩa các số liệu kĩ thuật vào bản 1 mẫu báo cáo.

Bước 2: Quan sát, đo, đếm các bộ phận của động cơ, ghi kết quả vào bảng 2 mẫu báo cáo.

+ Phân dụng cụ cho các nhóm : Các nhóm nhận và kiểm tra số lượng dụng cụ.

Advertisements (Quảng cáo)